Psichologė asistentė

Psi­cho­lo­gė-asi­sten­tė Roma Rim­džiū­tė kon­sul­tuo­ja mok­s­lei­vius, jų tėve­lius, pro­gim­na­zi­jos moky­to­jus.

Dėl kon­sul­ta­ci­jų lai­ko tar­tis iš anks­to.

Tel. nr. 8 426 61150