Psichologė asistentė

Psi­cho­lo­go asi­sten­tė Roma Rim­džiū­tė

Kon­tak­tai

Kreip­tis gali­ma elekt­ro­ni­niais laiš­kais per Tamo arba r.rimdziute@gmail.com ir tele­fo­nu 868249617.

Iški­lus klau­si­mams  karan­ti­no metu rašykite(bet kada) ar skam­bin­ki­te nuo 13.00 iki 17.00 val. (viso­mis die­no­mis išsky­rus pir­ma­die­nį).

Išsi­la­vi­ni­mas

Baig­ta Vil­niaus Uni­ver­si­te­to psi­cho­lo­gi­jos stu­di­jų prog­ra­ma ir suteik­tas baka­lau­ro  kva­li­fi­ka­ci­nis laips­nis; stu­di­juo­ta VU magist­ran­tū­ros stu­di­jų peda­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­jos 832 aka­de­mi­nių valan­dų ir 68 kre­di­tų prog­ra­ma.

Dar­bo lai­kas
Dar­bo valan­dos — 30 val. per savai­tę (0,75 eta­to).
2019/2020 m. m.

Valandos/

die­nos

Ant­ra­die­nis Tre­čia­die­nis Ket­vir­ta­die­nis Penk­ta­die­nis
Kon­tak­ti­nės 10–12 val.

13–15 val.

10–12 val.

13–15 val.

10–12 val.

13–15 val.

10–12 val.

13–14 val.

Nekon­tak­ti­nės 8–10 val.

12–13 val.

15–16 val.

8–10 val.

12–13 val.

15–16 val.

8–10 val.

12–13 val.

15–16 val.

8–10 val.

12–13 val.

 


MOKYKLOS PSICHOLOGO ASISTENTO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Mokyk­los psi­cho­lo­go asi­sten­tas:

 1. bend­ra­dar­biau­ja su moky­to­ju, spe­cia­liuo­ju peda­go­gu, logo­pe­du, socia­li­niu peda­go­gu ir kitais su moki­niu dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais numa­tant ugdy­mo tiks­lų ir užda­vi­nių pasie­ki­mo būdus;
 2. ini­ci­juo­ja, ren­gia ir įgy­ven­di­na psi­cho­lo­gi­nių prob­le­mų pre­ven­ci­jos prog­ra­mas, pade­dan­čias išveng­ti psi­cho­lo­gi­nių ir ugdy­mo prob­le­mų bei veiks­min­giau ugdy­ti psi­cho­lo­gi­nių ir ugdy­mo prob­le­mų turin­čius moki­nius;
 3. daly­vau­ja for­muo­jant tei­gia­mą mokyk­los bend­ruo­me­nės požiū­rį į psi­cho­lo­gi­nių, asme­ny­bės ir ugdy­mo prob­le­mų turin­čius moki­nius bei jų ugdy­mą kar­tu su bend­ra­am­žiais;
 4. švie­čia mokyk­los bend­ruo­me­nę moki­nių bend­ra­vi­mo, moky­mo­si moty­va­ci­jos, adap­ta­ci­jos mokyk­lo­je prob­le­mų spren­di­mo, psi­cho­lo­gi­nių kri­zių įvei­ki­mo ir pan. klau­si­mais;
 5. veda psi­cho­lo­gi­jos pamo­kas;
 6. veda moki­nių socia­li­nių įgū­džių ugdy­mo gru­pes;
 7. atlie­ka aktu­alius mokyk­lo­je gru­pi­nius tyri­mus atsi­žvelg­da­mas į mokyk­los bend­ruo­me­nės porei­kius;
 8. tvar­ko ir pil­do savo dar­bo doku­men­tus;
 9. deri­na su mokyk­los direk­to­riu­mi bei moky­to­jų tary­ba meti­nės veik­los pri­o­ri­te­tus ir pagal juos ren­gia savo veik­los prog­ra­mą moks­lo metams;
 10. pla­nuo­ja atlie­ka­mų dar­bų kie­kį (krū­vį) pagal savo turi­mų eta­ti­nių valan­dų mokyk­lo­je skai­čių ir deri­na jį su mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja;
 11. pre­ven­ci­nių prog­ra­mų, paskai­tų ren­gi­mo, pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos tobu­li­ni­mo vie­tą ir lai­ką deri­na su mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja.

Mokyk­los psi­cho­lo­go asi­sten­tas atsa­ko už korek­tiš­ką gau­tų tyri­mų duo­me­nų panau­do­ji­mą, savo dar­bo koky­bę bei moki­nių sau­gu­mą savo dar­bo metu.

Psi­cho­lo­gi­niai pata­ri­mai

www.pvc.lt/lt/

Visi namuo­se: kaip (su)gyventi? Psi­cho­lo­gų pata­ri­mai( video)

www.pvc.lt/lt/naujienos/567-visi-namuose-kaip-su-gyventi-psichologu-patarimai-video

Reko­men­da­ci­jos dar­že­li­nu­ko, pra­di­nu­ko ir paaug­lio die­no­tvar­kei.

www.pvc.lt/lt/naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS Nuo­to­li­nės kon­sul­ta­ci­jos tei­kia­mos elekt­ro­ni­niais laiš­kais, tele­fo­nu, Face­bo­ok, Han­gout, Sky­pe prog­ra­mė­lė­mis, nuo­to­li­nio mokymo(si) aplin­ka ZOOM

Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė kon­sul­tuo­ja:

 • Ant­ra­die­niais — nuo 9 iki 13 val.;
 • Tre­čia­die­niais — nuo 11 iki 13 val;
 • Penk­ta­die­niais — nuo 9 iki 13 val.

Kontaktai:el. paš­tas: luksaite.samaitiene@gmail.com tel.:+370 677 83524 (tele­fo­nu ir Viber prog­ra­mė­le) Face­bo­ok pro­fi­lis — Inga LS

Dai­na Lidei­kie­nė kon­sul­tuo­ja:

 • Tre­čia­die­niais — nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
 • Kontaktai:el. paš­tas: lidaina@gmail.com tel.:+370601 66922 (tele­fo­nu ir Viber prog­ra­mė­le, sky­pe) Facebook/messinger pro­fi­lis — Dai­na Lidei­kie­nė.

Auš­ra Saka­lie­nė kon­sul­tuo­ja:

 • Ket­vir­ta­die­niais nuo 10 val. iki 15 val. ir sutar­tu su esa­mais kon­sul­tuo­ja­mais asme­ni­mis lai­ku.
 •  Kon­tak­tai: Tel.: +370 614 41398 (tele­fo­nu) Sky­pe, Face­bo­ok prog­ra­mė­lių pro­fi­lis ‑aus­ra­sa­ka­lie­ne

Jus­ti­na Vinic­kie­nė kon­sul­tuo­ja:

 • Pir­ma­die­niais nuo 9.00 iki 12.00 ir sutar­tu su esa­mais kon­sul­tuo­ja­mais asme­ni­mis lai­ku.
 • Kontaktai:Tel. +370 62418183 El. paš­tas: cepulytejustina@gmail.com

Vie­tos, kur tėvai gali ras­ti nau­din­gos infor­ma­ci­jos apie vai­kams kylan­čius sun­ku­mus, o vai­kai – kreip­tis rei­ka­lin­gos emo­ci­nės para­mos.

 • draugiskasinternetas.lt – pati įvai­riau­sia infor­ma­ci­ja vai­kams, tėvams, mokyk­lų dar­buo­to­jams apie sau­gų elge­sį inter­ne­te, vyks­tan­čius ren­gi­nius, moky­mus, o taip pat – ir apie tech­ni­nes gali­my­bes rūpin­tis vai­kų sau­gu­mu inter­ne­te.
 • auguinternete.lt – infor­ma­ci­ja tėvams, moky­to­jams ir tiems, kurie „auga“ inter­ne­te.
 • svarusinternetas.lt – inter­ne­to „karš­to­ji lini­ja“, kurio­je gali­ma pra­neš­ti apie inter­ne­te aptik­tą netin­ka­mą ar kitą žmo­gų žei­džian­tį turi­nį.