Logopedas

RITA PADGURSKIENĖ
Logo­pe­dė meto­di­nin­kė
60 kab.

- įver­ti­na ir nusta­to kal­bos, kal­bė­ji­mo sutri­ki­mus,
— tei­kia pagal­bą moki­niams, turin­tiems kal­bos ir kal­bė­ji­mo  sutri­ki­mus, logo­pe­di­nių užsi­ėmi­mų metu šali­na šiuos sutri­ki­mus,
— veda indi­vi­dua­lius, gru­pi­nius ir pogru­pi­nius  logo­pe­di­nius užsi­ėmi­mus moki­niams turin­tiems kal­bos ir kal­bė­ji­mo  sutri­ki­mų,
— kon­sul­tuo­ja tėvus ir peda­go­gus, tei­kia infor­ma­ci­ją apie vai­ko pasie­ki­mus.

Kreip­tis mokyk­los tele­fo­nu: +370 426 61150