Bėgimas Žagarėje

Žaga­rė­je vyko „Žaga­rės rudens kro­sas“. Jose daly­va­vo 26 Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai.

2008 metais gimę ir jau­nes­ni vie­no kilo­met­ro dis­tan­ci­ją mer­gai­čių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iško­vo­jo Jus­tė Jacai­tė, ant­rą­ją vie­tą užėmė Ami­lė Api­ny­tė, o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Gus­tė Natrai­tei. Ber­niu­kų gru­pė­je ant­ras atbė­go Gus­tas Benis, o tre­čias — Arman­das Kve­da­ras.

2 kilo­met­rų dis­tan­ci­jo­je tarp 2004 m. ir jau­nes­nių ber­niu­kų nepra­len­kia­mas buvo Rokas Žukaus­kas, ant­ras atbė­go Armi­nas Tama­šaus­kas, tre­čias – Julius Vai­ne­i­kis. Mer­gai­čių gru­pė­je Juta Ado­mai­ty­tė užėmė tre­čią vie­tą.

Nuga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai apdo­va­no­ti spe­cia­liais, šven­tei skir­tais meda­liais ir tau­rė­mis.