Bėgam už laimingą vaikystę

Turiz­mo sezo­no ati­da­ry­mo ir spor­to šven­tė­je daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos 2a kla­sės moki­niai Goja Ado­mai­ty­tė, Kami­la Gval­da ir Mari­jus Jul­da­ševas bei 3a kla­sės moki­niai Gus­tas Benis, Matas Jonu­šas, Kami­lė Zever­tai­tė ir Eli­gi­jus Vai­š­nys. Mažie­ji spor­ti­nin­kai sėk­min­gai įvei­kė 1 kilo­met­ro tra­są par­ko take­liais.

Iš visų daly­vių vie­na grei­čiau­sių buvo Kami­lė Zever­tai­tė, kuri užėmė II-rąją vie­tą ir buvo apdo­va­no­ta tau­re. Visi mokyk­los bėgi­kai apdo­va­no­ti meda­liais ir sal­džiu pri­zu — ledais.

Po var­žy­bų daly­vių lau­kė sma­gus šėls­mas atrak­cio­nuo­se.

Moky­to­jos J. Lian­dz­ber­gie­nė, I. Kati­nie­nė