Bebro laureatė

Svei­ki­na­me 2a kla­sės moki­nę Bar­bo­rą Vaišvi­lai­tę IT „Beb­ro“ kon­kur­se užėmu­sią rajo­ne pir­mą vie­tą ir pate­ku­sią į res­pub­li­kos geriau­sių dešim­tu­ką.