Pasaulio pažinimo pamokos

Tre­ti metai 3 a kla­sės moki­niai  (moky­to­ja D. Klau­sie­nė), per pasau­lio paži­ni­mo pamo­kas atlie­ka tiria­muo­sius prak­ti­nius dar­bus savo mokyk­los par­ke.

Ir šį kar­tą, dirb­da­mi gru­pė­se, atli­ko skir­tin­gas prak­ti­nes užduo­tis. Moki­niai ieš­ko­jo, skai­čia­vo, tyri­nė­jo ir lygi­no ras­tas gam­ti­nes medžia­gas, jų požy­mius, savy­bes. Jas apta­rė ir užra­šė.

Surink­tus duo­me­nis api­bend­ri­no ir pri­sta­tė kla­sės drau­gams.

Sma­gu, kad norint  tyri­nė­ti, geriau pažin­ti gam­tą, nerei­kia toli keliau­ti, tai gali­me dary­ti čia pat.

Spalis — mokyklų bibliotekų mėnuo

Skai­ty­mas, tiek čia dir­ban­tiems, tiek besi­mo­kan­tiems (taip pat ir tėve­liams) — dalis jų gyve­ni­mo filo­so­fi­jos. Šįkart kvie­čia­me skai­ty­ti kitaip ir kito­kias kny­gas. Mokyk­los archy­vas tur­tin­gas seno­mis, ypa­tin­go­mis kny­go­mis. Bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na Svy­tie­nė jas surin­ko ir paren­gė eks­po­zi­ci­ją. Ver­ta pažiū­rė­ti, sau­giai pavar­ty­ti ir viso­kiau­sių raš­to įdo­my­bių suži­no­ti.

Tyrėjų naktis 2020 m.

Tyrė­jų nak­tis - tai viso­je Euro­po­je vyks­tan­tis vie­šas ren­gi­nys, ska­ti­nan­tis domė­ji­mą­si moks­li­nin­ko pro­fe­si­ja.

Jau dešimt­me­tį Mato Slan­čiaus­ko moky­to­jai kvie­čia į Tyrė­jų nak­tis susi­pa­žin­ti su moks­li­niais tyri­mais, pro­jek­tais, eks­per­i­men­tais, išra­di­mais. Šiais metais moky­to­jai – Jani­na Dau­pa­rie­nė, Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė, Tomas Jan­kaus­kas, Asta Radžvi­lie­nė, Inga Misiu­vie­nė, kar­tu su 5–8 kla­sių moki­niais,  mata­vo žings­niais mokyk­los pasta­tus, atli­ko skai­čia­vi­mus, ieš­ko­jo gam­to­je simet­ri­jos, jun­gė elekt­ros gran­di­nę, žen­gė moks­li­nin­ko žings­niais, lygi­no auga­li­nes ląs­te­les, apskai­čia­vo maši­nų grei­tį, žinias išban­dė prot­mū­šy­je. Tokia veik­la moki­niams buvo ne tik įdo­mi, bet ir nau­din­ga. Sma­gu, kad kiek­vie­nas – nuo mažo iki dide­lio –atran­da vis nau­jus atra­di­mus.

Skaitydami mes pakeisime pasaulį !

Tokiu šūkiu star­ta­vo 2 A kla­sės moki­niai į vasa­rą baig­da­mi pir­mą kla­sę. Moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė pakvie­tė vai­kus daly­vau­ti Lie­tu­vos bib­lio­te­kų orga­ni­zuo­ja­mo­se var­žy­tu­vė­se „Skai­ty­mo iššū­kis“, kurio metu rei­kė­jo per­skai­ty­ti pen­kias kny­gas pagal orga­ni­za­to­rių pateik­tas užduo­tis (www.vasarasuknyga.lt). Geriau­siai pasi­ro­dė Jokū­bas Cici­nas, kuris iššū­ky­je daly­va­vo kar­tu su mamy­te Esme­ral­da Cici­nie­ne bei abu buvo apdo­va­no­ti sėk­min­gai įvei­kę visas užduo­tis.

Moky­to­ja džiau­gia­si, kad koky­biš­kos lite­ra­tū­ros skai­ty­mas lavi­na vai­kų mąs­ty­mą, vaiz­duo­tę, ugdo pasa­ko­ji­mo įgū­džius bei gebė­ji­mą aiš­kiai ir be klai­dų reikš­ti min­tis žodžiu ir raš­tu.

Pirmoji pagalba”

Įvy­kus nelai­mei, žmo­gaus išgy­ve­na­mu­mas pri­klau­so ne tik nuo suža­lo­ji­mų sun­ku­mo, bet ir nuo suteik­tos pagal­bos. Lai­ku suteik­ta pir­mo­ji pagal­ba nuken­tė­ju­sia­jam pade­da išgy­ven­ti, paleng­vi­na nelai­mės pada­ri­nius. Pir­miau­sia šalia nuken­tė­ju­sio­jo atsi­du­ria ne medi­kai, o nelai­mės vie­to­je esan­tys žmo­nės — suau­gu­sie­ji, vai­kai. Todėl labai svar­bu nuo pat mažens vai­kus moky­ti suteik­ti pir­mą­ją pagal­bą, šias žinias nuo­lat gilin­ti ir atnau­jin­ti.
Spa­lio 6 die­ną, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, 2 a ir 2 b kla­sės moki­niams vyko pamo­kė­lės, kaip suteik­ti pir­mą­ją pagal­bą sau, drau­gui ar kitam, šalia esan­čiam žmo­gui. Vai­kai pasi­mo­kė, ką rei­kia dary­ti, kai žmo­gus susi­žei­džia tam tik­rą kūno dalį, apsi­pi­la karš­tu van­de­niu, pasp­rings­ta, išmo­ko, kaip sustab­dy­ti krau­ja­vi­mą iš nosies. Kiek­vie­nas norin­tis, kla­sės drau­gams dėjo tvars­čius ant mena­mų ar tik­rų žaiz­de­lių. Šau­nuo­liai ant­ro­kai!
Pir­mos pagal­bos sub­ti­ly­bių moki­no Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė.

Tarp­tau­ti­nę moky­to­jų die­ną pro­gim­na­zi­jos moky­to­jai rin­ko­si į Mate­ušo reabi­li­ta­ci­jos cent­rą, nes dar ryte jiems buvo nusta­ty­ta Ner­vid 20 dia­g­no­zė, kurią išda­vė padaž­nė­jęs pul­sas. Džiu­gu, kad relak­sa­ci­jos tera­pi­jos kur­sas padė­jo įveik­ti ligos simp­to­mus.