Vasa­rio 10 d. buvo pagerb­ti paty­rę sėk­mę mok­s­le moki­niai. Jie pir­mą­jį pus­me­tį bai­gė aukš­tes­niai­siais lygiais (pra­di­nė­se kla­sė­se) arba labai gerai (5–8 kla­sė­se). Vai­kams buvo įteik­tos padė­kos. Kiek­vie­no lau­kė sal­di staig­me­na.

Pirmokų „šimtadienis“

Vasa­rio 7 d. suėjo lygiai 100 die­nų, kai pir­mo­kai moko­si mūsų mokyk­lo­je. Ta pro­ga pir­mo­kus ir jų moky­to­jas Jur­gi­tą Matu­lie­nę ir Šarū­nę Api­ny­tę pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė. O mokyk­los aštun­to­kai pra­ve­dė šven­tę, kurios metu vai­kų lau­kė links­mos užduo­tys. Susi­skirs­tę gru­pė­mis, vai­kai grei­tai ir tei­sin­gai jas įvei­kė. Kai visos užduo­tys buvo sėk­min­gai atlik­tos, pir­mo­kai gavo Šim­ta­die­nio dip­lo­mus ir sal­džių dova­nų. Kla­sė­se vai­kų lau­kė įspū­din­gi tor­tai, kuriuos dova­no­jo tėve­liai.

Ačiū aštun­to­kams ir jų auk­lė­to­joms Jaka­te­ri­nai Alek­sand­ra­vi­čie­nei ir Lai­mai Kurau­skie­nei už šyp­se­nas ir gerą nuo­tai­ką, kuri lydė­jo visą die­ną.

Vakar pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si sava­no­ris, skau­tas, keliau­to­jas, šiau­lie­tis isto­ri­jos moky­to­jas Ser­ge­jus Sta­pon­kus. Susi­ti­ki­me su sep­tin­tų ir aštun­tų kla­sių moki­niais jis drą­si­no jau­ni­mą siek­ti savo sva­jo­nių, išmė­gin­ti sava­no­rys­tę ir visa­da tikė­ti, kad gali daug dau­giau, nei kar­tais pačiam atro­do.

Res­pub­li­ki­nė­je moki­nių ir moky­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džių tobu­li­ni­mas: kelio­nių įspū­džiai“ sėk­min­gai suda­ly­va­vo ir ang­liš­kai savo pro­jek­tus pri­sta­tė 5a kl. mok. S. Luko­šiū­nai­tė, 5b kl. mok. G. Natrai­tė, S. Tama­šauskai­tė, S. Vei­ka­lai­tė, E. Vil­ma­nai­tė, 6a kl. mok. E. Pau­li­kai­tė, L. Kup­či­kai­tė (mokyt. J. Šiur­nie­nė), 7a kl. mok. A. Buč­ny­tė (mokyt. S. Jacie­nė), rusiš­kai — 7b kl. mok. A. Kar­bau­s­ky­tė (mokyt. J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė), lie­tu­viš­kai — 6b kl. mok. A. Buly­tė, A. Danie­lė (mokyt. A. Jonai­tie­nė).

Daly­vės ugdė­si vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius, plė­to­jo­si savi­raiš­ką, papa­sa­ko­jo savo ir išgir­do kitų bend­ra­am­žių kelio­nių įspū­džius.

Kovo 11 — ąją švę­si­me Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo tris­de­šimt­me­tį. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja šią sukak­tį pasi­tin­ka ypa­tin­gai, nes čia mokė­si ir tuo­me­ti­nę 3‑ąją vidu­ri­nę mokyk­lą  bai­gė vie­nin­te­lis iš Joniš­kio kilęs Nepri­klau­so­my­bės Akto sig­na­ta­ras — a. a. Gin­ta­ras Ramo­nas. Džiau­gia­mės moky­to­jos Jur­gi­tos Matu­lie­nės surink­ta archy­vi­ne medžia­ga apie jau­niau­sią­jį nepri­klau­so­mos vals­ty­bės Akto pas­kel­bė­ją ir krei­pia­mės į buvu­sius Gin­ta­ro bend­ra­kla­sius, arti­muo­sius, mies­te­lė­nus, visus jį paži­no­ju­sius, pra­šy­da­mi pasi­da­lin­ti turima medžia­ga. Gal kas turi­te išsau­go­ję nuo­trau­kų, jo rašy­tų atviru­kų, doku­men­tų ar kitų daik­tų? Malo­niai pra­šo­me atneš­ti į pro­gim­na­zi­ją ar susi­siek­ti nuro­dy­tu tele­fo­nu: 8 612 63168. Pasi­ti­ki­me Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės 30 — metį, pri­si­min­da­mi žymius kraš­tie­čius!

Tyrė­jų nak­ties“ mokyk­lo­se koor­di­na­to­rė,  Bal­ti­jos pažan­gių tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tas, dar kar­tą dėko­ja Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai pri­si­jun­gu­siai ren­giant 15-ąją „Tyrė­jų nak­tį“, bei siun­čia „Tyrė­jų nak­ties“ mokyk­lo­se orga­ni­za­to­riams padė­kas.

Progimnazija — EKO mokyklų narė

Pro­gim­na­zi­ja, puo­se­lė­da­ma dar­naus tva­ru­mo idė­ją, pasi­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo sutar­tį ir tapo Lie­tu­vos EKO mokyk­lų nare. EKO mokyk­los kuria svei­kas ir dar­nią aplin­ką plė­to­jan­čias ini­cia­ty­vas, ugdo moki­nių sąmo­nin­gu­mą, atsa­kin­gai tau­so­jant gam­ti­nius ir ener­gi­nius ištek­lius, ska­ti­na būdus, kaip paten­kin­ti žmo­gaus porei­kius, nesu­ke­liant nei­gia­mų žmo­gaus veik­los pasek­mių juos supan­čiai aplin­kai. Mokyk­lo­je vyk­do­mas nuo­sek­lus gam­tos moks­lų ugdy­mas, daly­vau­ja­ma eko­lo­gi­niuo­se pro­jek­tuo­se, orga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos, olim­pia­dos, rajo­ni­niai kon­kur­sai, ple­čia­mas STEAM ugdy­mas.

Taip mokyk­la jun­gia­si ir palai­ko pažan­gų rajo­no savi­val­dy­bės sie­kį atsi­sa­ky­ti vien­kar­ti­nių plas­ti­ki­nių indų.

Geriausia rajono skaitovė – mūsų progimnazijos moksleivė

Ket­vir­ta­die­nį „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je vyko tra­di­ci­nis meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas (II eta­pas). Jame daly­va­vo geriau­si skai­to­vai iš visų rajo­no mokyk­lų. Pui­kiai pasi­ro­dė mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­vės, jos pel­nė pir­mą ir ant­rą vie­tas 5–8 kla­sių gru­pė­je. Atėnė Jene­liū­nai­tė iš 6a kla­sės lai­mė­jo I vie­tą. Ji skai­tė ištrau­ką iš Vytau­to V. Lands­ber­gio kny­gos „Ark­lio Domi­ny­ko mei­lė“. II vie­tą ver­ti­ni­mo komi­si­ja sky­rė Aus­tė­jai Kar­bau­s­ky­tei iš 7b kla­sės. Ji skai­tė ištrau­ką iš Sau­liaus Šal­te­nio apsa­ky­mo „Amži­nai žaliuo­jan­tis kle­vas“. Kon­kur­se daly­va­vo ir Aus­tė­ja Buly­tė iš 6b kla­sės, ji skai­tė Salo­mė­jos Nėries teks­tą iš poe­mos „Eglė žal­čių kara­lie­nė“. Aus­tė­ja daly­va­vo pir­mą kar­tą, tiki­mės, kad kitų mok­s­lei­vių pasi­ro­dy­mai, patir­ti įspū­džiai atei­ty­je pas­ka­tins daly­vau­ti dar ne vie­na­me kon­kur­se. SVEIKINAME visas mok­s­lei­ves ir džiau­gia­mės jūsų lai­mė­ji­mais.

Na, o aš buvau vie­na iš ver­ti­ni­mo komi­si­jos narių ir mano nuo­mo­nė dėl I ir II vie­tos buvo tik išklau­sy­ta, spren­dė kiti – kon­ku­ra­vo abi mano moki­nės.  Tai­gi, komi­si­jos nuo­mo­ne, geriau­sia šie­met Atėnė. Su Atėne vasa­rio 22 die­ną vyk­si­me į Pane­vė­žį, į meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so regio­ni­nį turą. Atėne, dar padir­bė­si­me, o tada – sėk­mės kita­me ture!

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė