Rajo­no moki­nių žai­dy­nių ber­niu­kų salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da nuga­lė­jo Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dą 6–0, o prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­da lai­mė­ta 4–0 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.

Lap­kri­čio 29 d. mūsų mokyk­los 6b kla­sės mok­s­lei­vės Aus­tė­ja Buly­tė, Goda Kir­šanskai­tė, Mija Pau­lauskai­tė, Klė­ja Karūž­nai­tė ir Vik­to­ri­ja Gikniū­tė daly­va­vo Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je vyku­sia­me dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­ly­je „Nukri­tu­sių lapų melo­di­jos. Mer­gi­nos, vado­vau­ja­mos muzi­kos moky­to­jos Vir­gi­ni­jos Puč­ku­vie­nės, paruo­šė dvi dai­nas – „Euro­pos vidu­ry“ ir „Būta­sis daž­ni­nis ruduo“.

Konkursas — protmūšis „Gamtos kodų labirintai“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko rajo­ni­nis kon­kur­sas- prot­mū­šis „Gam­tos kodų labi­rin­tai“. Prieš šeše­rius metus  pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas ir vėl sulau­kė dide­lio mok­s­lei­vių dėme­sio. Į Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­ją lap­kri­čio 26 d. susi­rin­ko 10  mok­s­lei­vių koman­dų iš visų rajo­no mokyk­lų: „Sau­lės“, Gas­čiū­nų, Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės ir  Kriu­kų pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio ir Žaga­rės gim­na­zi­jų,  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Moki­niai turė­jo atpa­žin­ti gam­to­je vyks­tan­čius bio­lo­gi­nius, fizi­ki­nius ir che­mi­nius reiš­ki­nius, žino­ti Lie­tu­vos geo­gra­fi­ją, pažin­ti savo rajo­ną, įvar­din­ti medžių, krū­mų pava­di­ni­mus.

Sma­gu, kad mūsų pro­gim­na­zi­jos abi koman­dos užėmė pri­zi­nes vie­tas:

I vie­ta ati­te­ko „Run­cun­cu­kų difu­zi­jai“, kurią atsto­va­vo: Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Mil­da Valan­čiū­tė, Nag­lis Tere­sas, Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Kaspa­ras Gal­kus, Faus­ta Žeb­rauskai­tė;

III vie­ta ati­te­ko „Gra­vi­ta­ci­jai“, kurią atsto­va­vo: Danie­lius Ste­po­nai­tis, Pao­la Valy­tė, Ores­tas Voz­bu­tas,  Luka Damb­rauskai­tė, Dovy­das Pet­ry­la, Pijus Juo­čas.

Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė, Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, padė­ko­jo daly­viams, pasi­džiau­gė pui­kio­mis mok­s­lei­vių žinio­mis, įtei­kė padė­kas.  Visus mok­s­lei­vius sal­džiais pri­zais apdo­va­no­jo Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­rius Egi­di­jus Čepu­lis.

Prot­mū­šio užduo­tis paren­gė ir kon­kur­są orga­ni­za­vo moky­to­jai Inga Misiu­vie­nė, Auš­ra Fila­to­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, Asta Radžvi­lie­nė ir Tomas Jan­kaus­kas

 

3b kla­sės moki­niai lap­kri­čio pra­džio­je para­šė Kalė­dų Sene­liams laiš­kus į Vokie­ti­ją, Kana­dą ir Suo­mi­ją. Koks džiaugs­mas aplan­kė šian­dien, sulau­kus pir­mo­jo atsa­ky­mo iš Vokie­ti­jos!!! Laiš­kas ang­lų kal­ba. Tad per­skai­ty­ti padė­jo moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė. Džiaugs­mo iki Mėnu­lio ir atgal.… Nuo­sta­bus tas lau­ki­mo jaus­mas!!!”

Kau­ne vyko vai­kų dau­gia­ko­vės tau­rės var­žy­bos. Sėk­min­gai daly­va­vo mokyk­los spor­ti­nin­kai. Arman­das Tama­šaus­kas 60m b/b nubė­go per 10,78s, į aukš­tį per­šo­ko 1,60m, 3kg rutu­lį nustū­mė 11,86m,į tolį nušo­ko 4,31m, 800m įvei­kė per 2min 44s ir surin­ko 2168 taš­kus bei tapo var­žy­bų nuga­lė­to­ju. Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustū­mė 10,24m, į tolį nušo­ko 4,35m, į aukš­tį per­šo­ko 1,40m surin­ko 1701 taš­ko ir iško­vo­jo ant­rą vie­tą. Danie­lius Ste­po­nai­tis — šeš­ta vie­ta 1636 taš­kai. Asme­ni­nis rezul­ta­tas šuo­lis į tolį — 4.61 m. Susu­ma­vus visų eta­pų taš­kus Lie­tu­vos tau­rės lai­mė­to­ju tapo Arman­das Tama­šaus­kas (4246 t.). Apdo­va­no­tas 2019m tau­re ir pini­gi­niu pri­zu. Ant­rą­ją vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas (3451t.), tre­čią­ją vie­tą Danie­lius Ste­po­nai­tis (3356t.).

Draugo — pyragų diena

Šian­dien šur­mu­lia­vo Drau­go — pyra­gų die­nos mugė, kurio­je pre­kia­vo net 69 pro­gim­na­zi­jos moki­niai. Jiems tal­ki­nin­ka­vo mamos ir tėčiai, sene­liai. Mugei buvo stro­piai pasi­ruoš­ta: pyra­gai­čiai gra­žiai įpa­kuo­ti, pagal­vo­ta, kaip pir­kė­jui bus paduo­ta pre­kė. Vai­kai mokė­si derė­tis, atmes­ti grą­žą, daly­kiš­kai bend­rau­ti.

Mugė­je supre­kiau­ta 477, 07 €, kurie bus panau­do­ti atnau­ji­nant edu­ka­ci­nę erd­vę 2 aukš­to fojė.

Gali­ma tik didžiuo­tis augan­čiais moki­niais, besi­rū­pi­nan­čiais savo mokyk­la!

Naujos knygos

Labai džiau­gia­mės, kad mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka pasi­pil­dė nau­jo­mis lab­da­ros ir para­mos fon­do „Švie­ski­me vai­kus“ išleis­to­mis  kny­go­mis. Kas­met šio fon­do kny­gos išlei­džia­mos dide­liu tira­žu seri­jo­je „Vai­kų bib­lio­te­kė­lė“ ir dali­ja­mos bib­lio­te­koms, mokyk­loms, dar­že­liams ir kitoms bend­ruo­me­nėms.

Visi kvie­čia­mi atei­ti, apžiū­rė­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na

Kibirkštėlė“ „Aguonėlės“ konkurse

Lap­kri­čio 23–24 d. Vil­niu­je, nacio­na­li­nės M.K. Čiur­lio­nio menų mokyk­los šokio teat­re vyko Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių stu­di­jų ir ansamb­lių var­žy­tu­vių „Aguo­nė­lė“ nacio­na­li­nis turas. Tai pats svar­biau­sias ir pres­ti­žiš­kiau­sias vai­kų liau­diš­kų šokių kon­kur­sas, vyks­tan­tis kas tris metus.  Šia­me ture net dvi die­nas var­žė­si geriau­si šalies mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių kolek­ty­vai. Tarp jų – ir mūsų „Kibirkš­tė­lė“. Vien pasi­ruoš­ti ir daly­vau­ti tokio lygio kon­kur­se mažo mies­te­lio mažos mokyk­los kolek­ty­vui yra didžiu­lis iššū­kis. Su šiuo iššū­kiu šokė­jai susi­do­ro­jo pui­kiai, nors kolek­ty­vą pas­ku­ti­nė­mis savai­tė­mis puo­lė negan­dos – ligos, trau­mos ir kito­kios nesėk­mės. Skai­ty­ki­te toliau