Futbolo festivalis

Skait­gi­ry­je vyko tarp­tau­ti­nis futbo­lo fes­ti­va­lis skir­tas pami­nė­ti Euro­pos mokyk­lų spor­to die­ną. Daly­va­vo mokyk­los ket­vir­to­kų ir penk­to­kų koman­dos. Var­žy­bo­se daly­va­vo po aštuo­nias koman­das. Visi žai­di­mo daly­viai apdo­va­no­ti atmi­ni­mo meda­liais.

KIBIRKŠTĖLEI – 15!

Rug­sė­jo 27 d. šokių stu­di­ja „Kibirkš­tė­lė“ atšven­tė savo 15-ajį gim­ta­die­nį. Pro­gim­na­zi­jos salė­je vyku­sia­me šven­ti­nia­me kon­cer­te pasi­ro­dė net pen­kios „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų gru­pės, dai­na­vo pop cho­ro „Pasa­kė­lė“ dai­ni­nin­kės. Šokė­jai žavė­jo žiū­ro­vus ne tik aukš­ta šokio tech­ni­ka, bet ir jau­na­tviš­ka ener­gi­ja, eks­p­re­si­ja, atsi­da­vi­mu šokiui. Su gra­žia sukak­ti­mi kolek­ty­vą ir jo vado­vę Sand­rą Pau­la­vi­čie­nę svei­ki­no Joniš­kio raj. savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, sei­mo narys Liu­das Jonai­tis, šokė­jų tėve­liai, pro­gim­na­zi­jos akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė, Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės „Sida­brė“ pir­mi­nin­kė Irma Rasi­kie­nė. Padė­kos ir svei­ki­ni­mo žodžius tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, ji per­skai­tė ir Vidu­tės Pet­rai­tie­nės pasvei­ki­ni­mą. Pačią nuo­šir­džiau­sią padė­ką savo vado­vei sky­rė ir „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai. Kon­cer­tą vedė vado­vės bro­lis, Žaga­rės gim­na­zi­jos cho­reo­gra­fi­jos moky­to­jas And­rius Pet­kaus­kas. Po kon­cer­to šokė­jai ir jų tėve­liai raga­vo šven­ti­nį tor­tą, var­žė­si links­mo­je vik­to­ri­no­je, vai­ši­no­si prie suneš­ti­nio vai­šių sta­lo, links­mi­no­si dis­ko­te­ko­je.

Trikovės varžybos

Pra­di­nių kla­sių leng­vo­sios atle­ti­kos tri­ko­vės  var­žy­bos. Bėgo 30 met­rų, šoko į tolį ir metė kamuo­liu­ką. Tarp tre­čių kla­sių lai­mė­jo Jus­tė Jacai­tė -149 taš­kai, Tajus Pui­do­kas - 94 taš­kai. Ket­vir­tų kla­sių gru­pė­je lai­mė­jo Kami­lė Traš­kauskai­tė - 165 taš­kai, Arman­das Kve­da­ras - 116 taš­kų.

Smagus 4B laikas drauge

Rug­sė­jo 26 d. 4B moki­niai drau­ge su tėve­liais ir moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne žygia­vo į Joniš­kio poil­sio zoną. Tai buvo sma­gi popie­tė — lau­ko žai­di­mai gry­na­me ore, pikni­kas ir gam­ti­nių medžia­gų rin­ki­mas. O gam­ti­nės medžia­gos ket­vir­to­kams buvo rei­ka­lin­gos flo­ris­ti­niam kili­mui, kurį kūrė sekan­čią die­ną Joniš­kio žemės ūkio mokyk­lo­je. Rug­sė­jo 28 d. paro­dos „Agro-Joniš­kis 2019“ metu vyko flo­ris­ti­nių kili­mų kon­kur­sas „Seno­lių šak­nys- Tau­tos tvir­ty­bė“.
Ket­vir­to­kai Urtė Šaky­tė, Jus­tas Bulys, Seve­ri­na Burauskai­tė, Rus­nė Skri­p­ku­tė su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­ne sukū­rė kili­mą „Visi kar­tu mes stip­rūs ir lai­min­gi“. Kon­kur­so daly­viams įteik­ta padė­ka ir sal­dus pri­zas.

Rug­sė­jo 27 die­ną, 3 mūsų mokyk­los moki­nės daly­va­vo, Lie­tu­vos mok­s­lei­vių sąjun­gos rin­ki­mi­nia­me moki­nių savi­val­dų foru­me, kuria­me buvo patvir­tin­ta buvu­sios pir­mi­nin­kės meti­nė ata­skai­ta, ir išrink­ta nau­ja LMS pir­mi­nin­kė.

Rug­sė­jo 27 die­ną 2b ir 3a kla­sių moki­niai lan­kė­si Žaga­rė­je. Vai­kai aplan­kė Žaga­rės dva­ro rūmus, lėlių muzie­jų, kaliau­sių namus, kur norin­tys gami­no kaliau­sė­les su lėli­nin­ke Auš­ra. Pabu­vo­jo Žaga­rės Ozo pažin­ti­nia­me take.

Tarptautinės olimpiados „KINGS

Pro­gim­na­zi­jo­je apdo­va­no­ti tarp­tau­ti­nės olim­pia­dos „KINGS“ pava­sa­rio sesi­jos fina­lis­tai:

  • Ami­lė Api­ny­tė, Ana­sta­si­ja Bar­klaj, Adė­lė Trei­go­tai­tė, Bar­bo­ra Vaišvi­lai­tė (3a kla­sė);
  • Ąžuo­las Šob­lis, Kevi­nas Šeš­plau­kis (3b kla­sė);
  • Jokū­bas Savic­kas (4a kla­sė);
  • Dei­la­nas Jur­ke­vi­čius, Jokū­bas Šili­nas (4b kla­sė);
  • Demy­ras Bylin­skis, Lina Stal­nio­ny­tė, Est­rė­ja Dri­go­tai­tė, Gus­tas Benis (5a kla­sė);
  • Jonas Savic­kis (7b kla­sė);
  • Neda Bal­ny­tė (8b kla­sė).

Sėk­mės rude­ni­nė­je „KINGS“ sesi­jo­je lin­ki pro­jek­to koor­di­na­to­rė pro­gim­na­zi­jo­je Lina Alek­na­vi­čie­nė.

Kilimų konkursas

Rug­sė­jo 28 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8b kl. moki­nės: Aus­tė­ja Pran­ciu­ly­tė, Neda Bal­ny­tė, Smil­tė Dorai­tė, Agnė Kli­mai­tė, Eri­ka Vili­mai­tė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė daly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je Šiau­rės Lie­tu­vos paro­do­je-mugė­je „Agro Joniš­kis 2019“ flo­ris­ti­nių kili­mų kūri­mo kon­kur­se „Seno­lių šak­nys — Tau­tos stip­ry­bė“ ir užėmė I vie­tą.