Ekologinio švietimo centro konkursai

Artė­jant metų pabai­gai eko­lo­gi­nis švie­ti­mo cent­ras suk­vie­tė į visus metus vyku­sių kon­kur­sų api­bend­ri­ni­mą — apdo­va­no­ji­mą. Sma­gu, nes šia­me kon­kur­se daly­va­vo didžiau­sias būrys Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos jau­nų­jų eko­lo­gų, kurie kaip ir kas­met užėmė daug pri­zi­nių vie­tų, gavo dova­nė­lių ir sal­džių­jų pri­zų.

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
I vie­tą lai­mė­jo
Lina Stal­nio­ny­tė, Gabi­ja Kur­ly­tė, Aurė­ja Stan­ke­vi­čiū­tė, Pau­li­na Kup­ry­tė (4a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
I vie­tą lai­mė­jo
Pijus Mali­naus­kas (4b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
II vie­tą lai­mė­jo
2b kla­sės moki­niai

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Gra­žiau­sias Lie­tu­vos pei­za­žas“
II vie­tą lai­mė­jo
Ema Jacai­tė (4a kla­sė)

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Gra­žiau­sias Lie­tu­vos pei­za­žas“
II vie­tą lai­mė­jo
2b kla­sės moki­niai

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
II vie­tą lai­mė­jo
Vil­tė­ja Rau­dy­tė (4b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
II vie­tą lai­mė­jo
Hen­ri­ka Pau­gai­tė (5b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
III vie­tą lai­mė­jo
3b kla­sės moki­niai

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Rudens dova­nos“
III vie­tą lai­mė­jo
Ado­lis Buraus­kas (2a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
I vie­tą lai­mė­jo
Luka Dru­pa­i­tė (7a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
II vie­tą lai­mė­jo
3a kla­sės moki­niai

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
II vie­tą lai­mė­jo
1a kla­sės moki­niai

Gra­žiau­sių lesyk­lų kon­kur­se
I vie­tą lai­mė­jo
Ber­nar­das Stan­kai­tis (1a kla­sė)

Gra­žiau­sių lesyk­lų kon­kur­se apdo­va­no­ji­mus gavo Kor­ne­li­jus Dacis (1a kla­sė), Ais­tė Jonauskai­tė (1a kla­sė), Jus­tė Jacai­tė (2a kla­sė), Ąžuo­las Šob­lis (2b kla­sė), Arnas Šlen­de­ris (2b kla­sė), Pet­ras Linas Kamins­kas (2b kla­sė), Tajus Zig­man­tas (2b kla­sė), Kri­stu­pas Ožiū­nas (4b kla­sė). Dėko­ja­me tėve­liams už pagal­bą.

Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė, Jolan­ta Bytau­tie­nė, Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Lina Pili­pa­vi­čie­nė, Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė, Ire­na Kati­nie­nė, Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir Inga Misiu­vie­nė. Apdo­va­no­ji­mus įtei­kė Joniš­kio eko­lo­gi­nio cent­ro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.

Kon­kur­so koor­di­na­to­rė Inga Misiu­vie­nė

Gamtos kodų labirintai

Gam­tos moks­lų kon­kur­sas — prot­mū­šis „Gam­tos kodų labi­rin­tai“ šven­čia 5-ių metų gim­ta­die­nį. Prieš pen­ke­rius metus  pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas ir vėl sulau­kė dide­lio mok­s­lei­vių dėme­sio. Į Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­ją lap­kri­čio 29d. susi­rin­ko 10  mok­s­lei­vių koman­dų iš visų rajo­no mokyk­lų: Gas­čiū­nų, Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės, Kriu­kų pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, o   Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai, Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai ir Žaga­rės gim­na­zi­jai atsto­va­vo po dvi 7–8 kla­sių moki­nių koman­dos. Moki­niai turė­jo atsa­ky­ti į įvai­rius gam­tos moks­lų teo­ri­nius klau­si­mus, atpa­žin­ti gam­to­je vyks­tan­čius fizi­ki­nius ir che­mi­nius reiš­ki­nius, įvar­din­ti gyvo­sios gam­tos reiš­ki­nius  ir pažin­ti savo rajo­ną, sužy­mė­ti rajo­no upes, seniū­ni­jas, rajo­no kai­my­nus…

Pri­zi­nes vie­tas pasi­da­li­no „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dos  Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, lai­ki­nai einan­ti Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės parei­gas, padė­ko­jo daly­viams, pasi­džiau­gė pui­kio­mis mok­s­lei­vių žinio­mis, įtei­kė padė­kas ir pri­zus. Lie­tu­vos auto­mo­bi­lių kelių direk­ci­ja kon­kur­so daly­viams įstei­gė švie­čian­čius ir sau­gu­mui rei­ka­lin­gas dova­nas.  Visus mok­s­lei­vius sal­džiais pri­zais apdo­va­no­jo Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­rius Egi­di­jus Čepu­lis.

Prot­mū­šio užduo­tis paren­gė ir kon­kur­są orga­ni­za­vo moky­to­jai Inga Misiu­vie­nė, Auš­ra Fila­to­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, Asta Radžvi­lie­nė ir Tomas Jan­kaus­kas.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs” esta­fe­čių 1–6 kla­sių var­žy­bos. Pra­di­nu­kų kla­sėms teko šios užduo­tys: pra­lįs­ti pro lan­ką, per­neš­ti teniso kamuo­liu­ką, suso­din­ti bul­ves, šuo­liuo­ti per lan­kus, šuo­liuo­ti su kamuo­liu, vary­ti dide­lį kamuo­lį ir suda­ly­vau­ti grei­čio esta­fe­tė­je.

Pir­mų kla­sių lai­mė­to­jai tapo 1A su moky­to­ja D. Klau­sie­nė, ant­rų kla­sių - 2A su moky­to­ja D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, tre­čių kla­sių tar­pe grei­čiau­si - 3B su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė ir 4 kla­sių gru­pė­je stip­riau­si 4A su moky­to­ja I. Kati­nie­nė.

5–6 kla­sės teko šios rung­tys: kamuo­lio vary­mas apie kliū­tis, šuo­liu­kai per suo­liu­ką, grin­dų rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mas, snai­pe­riai, grei­čio esta­fe­tė.

Pir­mą vie­tą lai­mė­jo - 6B kla­sė, ant­rą vie­tą iško­vo­jo - 6A, o tre­čią vie­tą ati­te­ko 5A kla­sei.

Svečiuose – vaikų literatūros kūrėjas Darius Rekis

Vai­kams daž­nai atro­do, kad rašy­to­jai – pra­ei­to šimt­me­čio ar dar senes­nių lai­kų žmo­nės, geriau­siu atve­ju kaž­kur pasau­lio kraš­te gyve­nan­tys paslap­tin­gi žodžio ste­bukla­da­riai. Ir tik nedau­ge­lis juos gali įsi­vaiz­duo­ti kaip tokius pačius žmo­nes, arti­mus ir papras­tus, gyve­nan­čius šalia mūsų. Būtent toks ir yra nese­niai į mūsų rajo­ną grį­žęs ir jau ketu­rio­mis kny­go­mis skai­ty­to­jus nuste­bi­nęs poe­tas ir pro­zi­nin­kas Darius Rekis. Tad į susi­ti­ki­mą su šiuo jau­nu rašy­to­ju susi­rin­ko tre­čių ket­vir­tų kla­sių pra­di­nu­kai ir penk­to­kai, norin­tys gyvai pabend­rau­ti su vai­kiš­kų kny­gų auto­riu­mi.

Darius Rekis gimė 1982 m. rug­sė­jo 9 d. Alse­lių kai­me, Joniš­kio rajo­ne. 1983 m. šei­ma per­si­kė­lė gyven­ti į Akme­nės rajo­no Ven­tos kai­mą. Ven­to­je Darius bai­gė vidu­ri­nę mokyk­lą,

2001–2006  m. stu­di­ja­vo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te, Vai­kys­tės peda­go­gi­kos stu­di­jų prog­ra­mą su Eti­kos daly­ko spe­cia­li­za­ci­ja, vėliau apsi­gy­nė eduko­lo­gi­jos magist­ro laips­nį, o 2014 m. apsi­gy­nė ir dak­ta­ro diser­ta­ci­ją. Darius Rekis dar būda­mas stu­den­tu akty­viai įsi­trau­kė į visuo­me­ni­nę veik­lą, buvo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to tary­bos, uni­ver­si­te­to sena­to narys, vie­nas iš Klai­pė­dos mies­to Aka­de­mi­nių rei­ka­lų tary­bos stei­gi­mo ini­cia­to­rių.

Jau­nas rašy­to­jas yra išlei­dęs jau ketu­rias kny­gas. Pir­mo­ji poe­zi­jos kny­ga „Pasi­slė­pu­sios sau­lės švie­soj“ pasi­ro­dė 2011 m. Pir­ma­ja­me rin­ki­ny­je – mokyk­los ir stu­di­jų metais para­šy­ti eilė­raš­čiai. Po tre­jų metų išklei­džia­ma apy­sa­ka jau­ni­mui „Vis­ką susap­nuo­ti dar kar­tą“. Ši kny­ga, pasak jos auto­riaus, – stu­di­jų Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te rezul­ta­tas, nes rašy­ti vai­kams paskai­tų metu audi­to­ri­ją pas­ka­ti­no dės­ty­to­jas Romu­al­das Skun­či­kas. Kaip tei­gia Darius Rekis, tada ir atsi­ra­do min­tis paban­dy­ti, o vie­ną nemi­gos nak­tį paki­lęs iš lovos ir para­šęs pir­mą sky­rių. 2016 m. pasi­ro­do ant­ro­ji eilė­raš­čių kny­ga „Pra­žy­du­sios klum­pės“, kurią auto­rius pri­sta­tė ir Joniš­kio Jono Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Šie­met die­nos švie­są išvy­do pasa­ka vai­kams „Kaip kukiai su gruz­džiais kovo­jo“. Tai sma­gi, nuo­tai­kin­ga isto­ri­ja apie drau­gys­tę, ryž­tą, drą­są ir kelio­nę į nuo­ty­kį.

Smal­si vai­kų audi­to­ri­ja išklau­sė auto­riaus pasa­ko­ji­mą apie jo kūry­bos pra­džią: pomė­gį skai­ty­ti kny­gas, lydė­ju­sį būsi­mą­jį rašy­to­ją nuo pat mažu­mės, mažes­niems bro­liu­kas eks­p­rom­tu vaka­rais prieš mie­gą kuria­mas pasa­kas, dės­ty­to­jo R. Skun­či­ko padrą­si­ni­mą. Lei­dus klaus­ti, vai­kų ran­ku­tės kilo vie­na po kitos. Taip norė­jo­si išsi­aiš­kin­ti, iš kur kyla idė­jos, kada ir kaip geriau­siai seka­si rašy­ti. Dėl dide­lio klau­sy­to­jų smal­su­mo net pri­trū­ko lai­ko kūry­bi­nei užduo­čiai – pasa­kos kūri­mui. Bet tai bus gali­ma pada­ry­ti ir kito susi­ti­ki­mo metu, kai pasi­ro­dys dar vie­na kny­ge­lė vai­kams, ko mes auto­riui ir lin­ki­me. Įteik­da­ma auto­riui kuk­lią atmi­ni­mo dova­nė­lę susi­ti­ki­mo orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė lin­kė­jo nepra­ras­ti lakios fan­ta­zi­jos ir noro kur­ti vai­kams, nes tai išties neleng­vas dar­bas. Vai­kų audi­to­ri­ja – pati ino­rin­giau­sia.

Kvadrato varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro tarp­kla­si­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Daly­va­vo 7–8 kla­sių koman­dos ir 5–6 kla­sių rink­ti­nė. Į fina­lą pate­ko 4 geriau­sios koman­dos. Dėl 3 vie­tos susrun­gė 8B ir 7B kla­sės, kurias rezul­ta­tu 2–1 lai­mė­jo 8B koman­da. Dėl pir­mos vie­tos kovo­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė ir 8A kla­sės koman­da. Spor­ti­nė­je kovo­je 2–1 lai­mė­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė, kuri sau­sio mėne­sį Rokiš­ky­je žais tarp­zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.

Geriau­si tur­ny­ro žai­dė­jai: Arman­das Tama­šaus­kas, Arman­das Benys, Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė, Tomas Rei­vy­tis, Rokas Žukaus­kas, Armi­nas Tama­šaus­kas.