Olimpinių vilčių čempionatas

Šiau­liuo­se vyko Lie­tu­vos vai­kų (gim. 2006 m. ir jau­nes­ni) leng­vo­sios atle­ti­kos Olim­pi­nių vil­čių čem­pio­na­tas rajo­nų gru­pė­je. Daly­va­vo apie 400 jau­nų­jų spor­ti­nin­kų. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Arman­das Tam­šaus­kas įvei­kė 1 m 63 cm, asme­ni­nis rezul­ta­tas ir geriau­sias rezul­ta­tas Lie­tu­vo­je vai­kų amžiaus gru­pė­je. Apdo­va­no­tas dip­lo­mu ir auk­so meda­liu. 600 m bėgi­mo rung­ty­je penk­tas fini­šo lini­ją kir­to Julius Vai­ne­i­kis — 1 min. 54 sek. Šuo­lio į tolį rung­ty­je penk­tą vie­tą lai­mė­jo Danie­lius Ste­po­nai­tis 4 m 37 cm. Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustū­mė 9 m 98 cm — sep­tin­ta vie­ta. Pao­la Valy­tė rutu­lį nustū­mė — 8 m 93 cm — devin­ta.

Knygos pristatymas Joniškio žemės ūkio mokykloje

Lap­kri­čio 19 die­ną Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos meto­di­nin­kės Nijo­lės Vai­čiu­ly­tės-Myko­lai­tie­nės pakvies­ti vyko­me į moky­to­jos Ali­nos Jonai­tie­nės kny­gos „Smil­tė“ pri­sta­ty­mą. Ši kny­ga pasa­ko­ja apie nau­jo­kę Smil­tę, susi­du­rian­čią su paty­čio­mis mokyk­lo­je ir neži­nan­čią, kaip apsi­gin­ti nuo nepel­ny­to psi­cho­lo­gi­nio smur­to ir aki­vaiz­džiai rodo­mos nepa­gar­bos.

Ren­gi­nio metu Žemės ūkio mokyk­los mok­s­lei­viai suvai­di­no Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dį, kuria­me buvo spren­džia­ma paty­čių prob­le­ma. D. Gai­liū­nai­tė ang­liš­kai padai­na­vo dai­ną, kurio­je taip pat buvo kal­ba­ma apie paty­čias, o mūsų kla­sės (8b kl. – red. past.) mer­gai­tės sušo­ko savo kūry­bos šokį, atsklei­džian­tį jaut­rią Smil­tės pri­gim­tį, ir suvai­di­no nedi­de­lę kny­gos ištrau­ką.

Susi­ti­ki­mo metu kal­bė­jo mokyk­los psi­cho­lo­gas ir socia­li­nė peda­go­gė. Jie taip pat apžvel­gė kny­go­je kelia­mas prob­le­mas. ŽŪM socia­li­nė peda­go­gė Vai­da Bal­ta­ra­gy­tė papa­sa­ko­jo apie gali­mas paty­čių pasek­mes, supa­žin­di­no su bau­džia­muo­ju kodek­su, numa­tan­čiu baus­mes už kito asmens nuo­trau­kų pla­ti­ni­mą inter­ne­te. Kal­bė­jo ir kny­gos auto­rė Ali­na Jonai­tie­nė. Ji papa­sa­ko­jo kny­gos atsi­ra­di­mo isto­ri­ją ir paaiš­ki­no, kaip ir kodėl kilo idė­ja para­šy­ti šią apy­sa­ką. Mokyk­los aktų salė­je, kur ir vyko kny­gos pri­sta­ty­mas, vei­kė auto­rės pie­ši­nių, skir­tų jos kny­ge­lėms vai­kams iliust­ruo­ti, paro­da.

Po ren­gi­nio mus lydė­ju­sios auk­lė­to­jos Lai­mu­tės Kurau­skie­nės rūpes­čiu nusi­fo­to­gra­fa­vę pri­si­mi­ni­mui links­mi grį­žo­me namo.

Luka Damb­rauskai­tė, 8 b kl.

Paguodos skrynelė

Lap­kri­čio 19 die­ną, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, 4b kla­sės moki­niams pra­ves­tas akty­vus užsi­ėmi­mas „Paguo­dos skry­ne­lė” Buvo per­skai­ty­ta pasa­ka apie du vai­ku­čius, kurie turė­jo palik­ti savo namus ir keliau­ti už šim­to kilo­met­rų moky­tis ama­to.
Apta­rė­me šių vai­kų išgy­ven­tas emo­ci­jas: bai­mę, neri­mą, liū­de­sį, pyk­tį, Visi kar­tu aiš­ki­no­mės, ką dary­ti, kai ten­ka patir­ti liū­de­sį, bai­mę, nusi­vy­li­mą. Vai­kai supra­to, kad emo­ci­jos būna įvai­rios ir jos visos mums rei­ka­lin­gos. Dis­ku­ta­vo­me, kaip sau galė­tu­me padė­ti sun­kiais gyve­ni­mo momen­tais.
Kiek­vie­nas gavo kar­to­ni­nius ruo­ši­nius, iš kurių išlanks­tė skry­ne­les. Jas puo­šė kar­pi­niais, tapė akva­re­le, flo­mas­te­riais.

Tarptautinė Tolerancijos diena

Kiek­vie­nais metais, lap­kri­čio 16 die­ną, mini­ma Tarp­tau­ti­nė Tole­ran­ci­jos die­na. 2019 metų Tole­ran­ci­jos die­nos idė­ja – Tole­ran­ci­jos švy­tu­rys. Švy­tu­rys kaip sim­bo­lis reiš­kia pagal­bą, nes rodo kelią lai­vams, ieš­kan­tiems kran­to, pade­da neuž­plauk­ti ant sek­lu­mos. Taip ir žodis tole­ran­ci­ja, savo pras­me reiš­kia pakan­tu­mą, sutei­kia žmo­nėms gebė­ji­mą visuo­me­nė­je sugy­ven­ti tai­kiai, pri­im­ti kito­kį žmo­gų, kito­kius požiū­rius.

Visą savai­tę moki­niai ruo­šė­si Tole­ran­ci­jos die­nai, aptar­da­mi švy­tu­rio sim­bo­lį, aiš­kin­da­mie­si tole­ran­ci­jos žodžio pras­mę ir savo min­tis užra­šy­da­mi lape­liuo­se, kurie vėliau vir­to švy­tu­rio spin­du­liais, kal­ban­čiais apie pakan­tu­mą kiek­vie­nam ir kito­kiam žmo­gui.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros savai­tė — tai kas­me­ti­nė, tra­di­ci­ja tapu­si Šiau­rės šalių aso­cia­ci­jų „Nor­den” orga­ni­zuo­ja­ma švie­sos ir kny­gos šven­tė, pri­me­nan­ti mums seną­ją pasa­ko­ji­mų tra­di­ci­ją ir sutei­kian­ti pro­gos vai­kams ir suau­gu­siems susi­pa­žin­ti su Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros lobiais. Labai sma­gu anks­tų lap­kri­čio rytą susi­bur­ti jau­kio­je aplin­ko­je ir per­si­kel­ti į magiš­ką kny­gų pasau­lį.

Šių metų tema – Šiau­rės šalių šven­tės. Iš Ast­ri­dos Lin­gren kny­gos „Pepė Ilga­ko­ji­nė“ buvo skai­to­mas teks­tas „Kaip Pepė šven­čia gimi­mo die­ną“. Moki­niai pui­kiai lei­do lai­ką klau­sy­da­mie­si ir ste­bė­da­mi pasi­ro­dy­mą, kaip šmaikš­čio­ji Pepė šven­čia gim­ta­die­nį. Savo patir­tus įspū­džius išreiš­kė pieš­da­mi įsi­min­ti­niau­sias aki­mir­kas. Moki­nių links­mi pie­ši­nė­liai, iška­bin­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos, neleis pamirš­ti patir­tų gerų ir sma­gių emo­ci­jų.

1B, angelai ir zuikiai

Lap­kri­čio 18 d. 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te vyko į Šiau­lius, kur daly­va­vo dvie­jo­se edu­ka­ci­nė­se pamo­ko­se: „Medi­nis kny­gos skir­tu­kas“ bei „Netra­di­ci­nių lėlių kūri­mas pagal lite­ra­tū­ros kūri­nius“.

Pir­miau­sia „Ange­lo muzie­ju­je“ pir­mo­kai suži­no­jo kny­gos skir­tu­ko kil­mę ir pasi­da­rė, deko­ra­vo sau po medi­nį skir­tu­ką. Po to Šiau­lių mies­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je kūrė netra­di­ci­nę lėlę-Zui­kį, išklau­sę E. Mie­že­lai­čio poe­mą „Zui­kis Pui­kis“.

KINOBUSAS

Visoms Lie­tu­vos mokyk­loms skir­to pro­jek­to „Mokau­si iš kino“ prog­ra­ma pasie­kė M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nius. Šio pro­jek­to tiks­las – pasi­tel­kiant kiną kaip prie­mo­nę, ugdy­ti mok­s­lei­vių kul­tū­ri­nį sąmo­nin­gu­mą, ver­ty­bių sis­te­mą, kri­ti­nį mąs­ty­mą, plės­ti jų aki­ra­tį, ska­tin­ti kūry­biš­ku­mą, vys­ty­ti bendrą­sias kom­pe­ten­ci­jas.

Moki­niai žiū­rė­jo fil­mus “Ką paš­ni­bž­dė­jo palė­da”, “Pake­liui į mokyk­lą”. Po per­žiū­ros moki­niai dis­ku­ta­vo su reži­sie­riu­mi, edu­ka­to­riu­mi Mara­tu Sarg­sy­an.