Emocijos. Baimė”

Visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė, vyk­dan­ti svei­ka­tos prie­žiū­rą mokyk­lo­je, rug­sė­jo 19 die­ną, 3b kla­sės moki­nu­kams pra­ve­dė akty­vų užsi­ėmi­mą: „Emo­ci­jos. Bai­mė”.

Mūsų gyve­ni­mas — pri­pil­dy­tas įvai­riau­sių jaus­mų ir emo­ci­jų. Pag­rin­di­nės, bazi­nės emo­ci­jos yra ketu­rios: bai­mė, džiaugs­mas, liū­de­sys ir pyk­tis. Jos tar­pu­sa­vy­je nere­tai susi­pi­na, juk vie­nu metu gali­me ir liū­dė­ti, ir bijo­ti. Vai­kams buvo aiš­ki­na­ma, kad bai­mė yra vie­na iš natū­ra­liai išgy­ve­na­mų būse­nų, ji pade­da moky­tis, ska­ti­na steng­tis būti bud­riam. Bai­mė yra neiš­ven­gia­ma mūsų gyve­ni­mo dalis ir, įgau­da­ma vis nau­jas for­mas, ji lydi mus nuo gimi­mo iki pat mir­ties.

Užsi­ėmi­mo metu vai­kai popie­riaus lape pie­šė vei­dus su tam tik­ro­mis emo­ci­jo­mis, iš plas­te­li­no ir kitų deta­lių lip­dė voriu­kus.

ŠOKIŲ SEZONAS ATIDARYTAS!

Nau­ji moks­lo metai vos spė­jo įsi­bė­gė­ti, o „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai jau akty­viai kon­cer­tuo­ja!
Šeš­ta­die­nį, spa­lio 14 d., jau­nių gru­pės kibirkš­tu­kai kar­tu su „Pasa­kė­lės“ dai­ni­nin­kais džiu­gi­no žiū­ro­vus Kal­ne­lio kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je „Nuo bul­vės iki cepe­li­no“. Ne tik šau­niai šoko ir dai­na­vo, bet ir cepe­li­nus su įvai­riau­siais įda­rais raga­vo. Vaka­re šokė­jai daly­va­vo vado­vės Sand­ros suor­ga­ni­zuo­ta­me orien­ta­ci­nia­me-edu­ka­ci­nia­me žygy­je aplink Kal­ne­lį, kur turė­jo ne tik pės­čio­mis nuke­liau­ti dau­giau kaip pen­kio­li­ka kilo­met­rų, bet ir atlik­ti pačias įvai­riau­sias užduo­tis. Kad jas įveik­tų, teko pasi­telk­ti gim­to­sios kal­bos, isto­ri­jos, gam­tos paži­ni­mo, mate­ma­ti­kos ir kitų daly­kų žinias. Po žygio visi vai­ši­no­si ant lau­žo kep­to­mis deš­re­lė­mis, pri­sta­tė savo atlik­tas užduo­tis, iki pary­čių links­mi­no­si, žai­dė, ir bend­ra­vo. Ryte išsi­skirs­tė pavar­gę, bet lai­min­gi ir kupi­ni įspū­džių.

Na o jau­ni­mo ir mer­gi­nų gru­pės sek­ma­die­nį, rug­sė­jo 15 d. sma­giai try­pė Pošu­pių kai­me vyku­sio­je sūrių šven­tė­je. Ištver­min­gų šokė­jų neiš­gąs­di­no nei siau­čian­tis vėjas, nei mer­kian­tis lie­tus. Šoko jie, kaip visa­da, nuo­sta­biai ir pui­kiai rep­re­zen­ta­vo mūsų mokyk­lą.

Bendruomenė jau 41-ąjį kartą atšventė mokslo pradžią

Atei­nan­čius moki­nius džiaugs­min­gai pasi­ti­ko Amsis, kuris padė­jo vai­kams per­ei­ti gat­vę, palin­kė­jo sėk­min­gų moks­lo metų.

Džiau­gia­mės, kad mūsų pasvei­kin­ti atvy­ko Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­rė Valė Kul­vin­skie­nė su pava­duo­to­ju Aiva­ru Rud­nic­ku, Joniš­kio rajo­no kle­bo­nas deka­nas Eduar­das Semaš­ka, A. Rau­do­ni­kio meno mokyk­los direk­to­rius Vito­lis Žukas, akty­vių tėvų klu­bo pre­zi­den­tė Lina Vyš­niauskai­tė. Svei­ki­ni­mo žodį tarė mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, mokyk­los tary­bos buvu­si pir­mi­nin­kė Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė.

Dėko­ja­me už bend­ra­dar­bia­vi­mą Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro, Joniš­kio rajo­no poli­ci­jos komi­sa­ria­to dar­buo­to­jams, Neri­jui Kaminskui.

Aki­mir­kos iš šven­tės.