Atvirukai — kvietimai gaminami su meile

Kvie­ti­mus rajo­no sve­čiams į jubi­lie­ji­nę mokyk­los šven­tę Mato Slan­čiaus­ko pra­di­nu­kai nuta­rė paga­min­ti patys. Jiems patar­ti, pagel­bė­ti atvy­ko mūsų rajo­no tau­to­dai­li­nin­kė, tapy­to­ja Dalia Sut­ku­vie­nė. Paukš­te­liai, kny­gos, pieš­tu­kai, var­pe­liai, gėlės sumir­gu­lia­vo atviru­kų pus­la­piuo­se pri­min­da­mi gra­žų mokyk­los 40-mečio jubi­lie­jų. Atviru­kai — kvie­ti­mai  paga­min­ti su mei­le, nuo­šir­du­mu  pas­klis po rajo­no mokyk­las, dar­že­lius, įstai­gas kvies­da­mi į bai­gia­mą­jį ren­gi­nį.