Atvira integruota rusų — technologijų pamoka

Š.m. kovo 4 d. mūsų mokyk­lo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Užgavėnės

Šiai pamo­kai 8a kl. moki­niai ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė iš sūrios teš­los paveiks­lus „Sama­va­rus“ ir paruo­šė pri­sta­ty­mą. Per rusų kal­bos pamo­kas ruo­šė bly­nų video receptą.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo mūsų buvę moki­niai gim­na­zis­tai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė Užga­vė­nių kau­kes ir bly­nų video recep­tą. Rusų kal­bos moky­to­jos moki­niams papa­sa­ko­jo ir paly­gi­no Užga­vė­nių papro­čius Lie­tu­vo­je ir Rusi­jo­je. Moki­niai pamo­kos metu dir­bo gru­pė­se, išklau­sė pasa­ką ir per­skai­tę skel­bi­mą, para­šė pakvie­ti­mą į Užga­vė­nių šven­tę. Kita moki­nių gru­pė tech­no­lo­gi­jų kabi­ne­te kepė bly­nus, ser­vi­ra­vo stalą.

Pamo­kos pabai­go­je visi vai­ši­no­mės arba­ta, bly­nais. Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bendradarbiavimą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Stagienė