Atvira integruota rusų — technologijų pamoka

Š.m. kovo 4 d. mūsų mokyk­lo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Užgavėnės

Šiai pamo­kai 8a kl. moki­niai ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė iš sūrios tešlos paveikslus ,,Samavarus“ ir paruo­šė pri­sta­ty­mą. Per rusų kalbos pamokas ruošė blynų video receptą.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo mūsų buvę moki­niai gim­na­zis­tai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė Užgavėnių kaukes ir blynų video receptą. Rusų kal­bos moky­to­jos mokiniams papa­sa­ko­jo ir palygino Užgavėnių papročius Lietuvoje ir Rusijoje. Moki­niai pamo­kos metu dir­bo grupėse, išklausė pasaką ir perskaitę skelbimą, parašė pakvietimą į Užgavėnių šventę. Kita mokinių grupė technologijų kabinete kepė blynus, serviravo stalą.

Pamo­kos pabai­go­je visi vai­ši­no­mės arba­ta, blynais. Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė