Atranka į Dainų šventę

Jei nebu­vo­te Lie­tu­vos sos­ti­nė­je Vil­niu­je vidur­va­sa­rį, kai čia vyks­ta Didžio­ji lie­tu­vių meno olim­pia­da, ko gero, Jums sun­ku įsi­vaiz­duo­ti galin­gą dvi­de­šim­ties tūks­tan­čių daly­vių cho­ro skam­be­sį arba dide­lia­me sta­dio­ne atgy­jan­čius devy­nių tūks­tan­čių šokė­jų brė­žia­mus raš­tus. Ar gali būti, kad į vie­ną nedi­de­lę teri­to­ri­ją gali tilp­ti visa šalis ir jos kai­mų, mies­te­lių, mies­tų, tar­mių, senų­jų dai­nų, šokių bei kitų tra­di­ci­jų mar­gu­mas? Visa tai ir dar dau­giau gali­te pama­ty­ti Dai­nų šven­tė­je. Lie­tu­vos dai­nų šven­tės vyks­ta kas ket­ve­ri metai ir į vie­ną dai­nuo­jan­tį, šokan­tį, gro­jan­tį būrį suk­vie­čia dešim­tis tūks­tan­čių meno mėgė­jų iš visos Lie­tu­vos.

Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės, irgi vyks­tan­čios kas ket­ve­ri metai – tai gra­ži didžių­jų šven­čių tra­di­ci­jų tąsa, puo­se­lė­jan­ti, sau­go­jan­ti ir jau­na­jai kar­tai skie­pi­jan­ti pačias tau­riau­sias tau­tiš­ku­mo ir pat­rio­tiš­ku­mo idė­jas. Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės trykš­ta jau­na­tviš­ku džiaugs­mu, užkre­čian­čiu gyvy­bin­gu­mu, išsi­ski­ria žan­rų įvai­ro­ve, jose dar­niai susi­pi­na seno­sios tra­di­ci­jos ir šiuo­lai­ki­nis moder­nu­mas. Tokia gra­ži, kerin­ti, įtrau­kian­ti, džiaugs­min­ga ir spal­vin­ga šven­tė vyks atei­nan­čią vasa­rą Vil­niu­je.

Na, o kovo 7‑oji buvo labai svar­bi die­na šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ šokė­jams, nes tą die­ną kul­tū­ros cent­re vyko  2020 m. Lie­tu­vos mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės „Tau“ šokių die­nos „Po pasau­lio medžiu“ liau­diš­kų šokių kolek­ty­vų atran­ka. Atran­ko­je daly­va­vo ketu­rios „Kibirkš­tė­lės“ gru­pės —  jau­nių A, jau­nių B, mer­gi­nų ir jau­ni­mo, bei  Žaga­rės gim­na­zi­jos mer­gi­nų liau­diš­kų šokių gru­pė, vado­vau­ja­ma And­riaus Pet­kaus­ko. „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai atran­kai paruo­šė 12 šokių, kuriuos ati­džiai ste­bė­jo ir ver­ti­no ver­ti­ni­mo komi­si­ja: Eglė Kotry­na Balan­die­nė, Nacio­na­li­nės Mika­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio menų mokyk­los koor­di­na­to­rė, Lie­tu­vos kariuo­me­nės Vil­niaus įgu­los kari­nin­kų ramo­vės liau­diš­kų šokių ansamb­lio „Neris“ cho­reo­gra­fė, mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės Šokių die­nos koor­di­na­to­rė; Olga Gross, Mažei­kių Cho­reo­gra­fi­jos mokyk­los moky­to­ja eks­per­tė, liau­diš­kų šokių stu­di­jos „Kauš­ku­tis“ vado­vė, mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės Šokių die­nos balet­meis­te­rė; Jur­gi­ta Ple­py­tė, Vil­niaus „Gabi­jos“ gim­na­zi­jos moky­to­ja meto­di­nin­kė, vai­kų liau­diš­kų šokių kolek­ty­vo „Gabi­ja“ vado­vė ir Nau­jo­sios Vil­nios kul­tū­ros cent­ro jau­ni­mo šokių ansamb­lio „Vai­va“ meno vado­vė; mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės Šokių die­nos balet­meis­te­rė; Pro­fe­so­rius, dr. Vid­man­tas Mačiul­skis, Lie­tu­vos muzi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fakul­te­to Šokio kated­ros vedė­jas, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to tau­ti­nio meno ansamb­lio „Vyti­nė“ meno vado­vas; mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės Šokių die­nos balet­meis­te­ris. Po atran­kos kon­cer­to komi­si­jos pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius dr. Vid­man­tas Mačiul­skis padė­ko­jo vado­vams ir šokė­jams už gra­žius pasi­ro­dy­mus, pagy­rė už aukš­tą sce­ni­nę kul­tū­rą, tvar­kin­gus tau­ti­nius kos­tiu­mus ir tin­ka­mą jų dėvė­ji­mą. Nors rezul­ta­tų komi­si­ja dar nega­lė­jo pasa­ky­ti, jie paaiš­kės tik balan­džio mėn., kai bus pra­ėju­sios atran­kos viso­je Lie­tu­vo­je, tačiau pagal komi­si­jos reak­ci­jas ir žodžius drįs­ta­me vil­tis, kad visos šokė­jų gru­pės vasa­rą keliaus į mūsų šalies sos­ti­nę, kur įsi­lies į dau­gia­tūks­tan­ti­nes mok­s­lei­vių dai­nų šven­tės daly­vių gre­tas.

Labai dėko­ja­me moky­to­jai Rai­mon­dai Kui­zi­nie­nei, socia­li­nei peda­go­gei Jur­gi­tai Kati­lia­vie­nei, pava­duo­to­jai Jolan­tai Šiur­nie­nei, direk­to­rei Ligi­tai Eit­ke­vi­čie­nei, švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jai Vil­mai Bar­ta­šie­nei, mamy­tėms ir tėve­liams bei šokė­jų drau­gams už pagal­bą, palai­ky­mą ir aud­rin­gus aplo­dis­men­tus.