Atgimimo savaitė progimnazijoje

Š. m. kovo 26–30 die­no­mis pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė, lauk­da­ma Šv. Vely­kų daly­va­vo įvai­rio­se veik­lo­se. Buvo paruoš­ta paro­da, skir­ta atgi­mi­mo savai­tei. Atgim­ti kvie­tė vai­kų nulip­dy­ti moli­niai paukš­te­liai, nutū­pę ant sama­no­tos palan­gės. Pro­gim­na­zi­jos moki­niai per šią savai­tę taip pat apta­rė Šv. Vely­kų papro­čius ir tra­di­ci­jas, lan­kė­si edu­ka­ci­nė­se pamo­ko­se Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je ir mokyk­lo­je, pri­si­mi­nė tra­di­ci­nius kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo raš­tus. Kovo 28 die­ną pro­gim­na­zi­jos aktų salė­je šur­mu­lia­vo Vely­ki­nė mugė, gun­dy­da­ma įvai­riais gar­dė­siais. Per Tėvų die­ną atsi­da­rė dirb­tu­vės, kur kiek­vie­nas norin­ty­sis turė­jo gali­my­bę pasi­rink­tu būdu išgra­žin­ti savo atsi­neš­tus kiau­ši­nius.

Ran­ko­se lai­ky­da­mi savo mar­gu­čius, pil­ni idė­jų ir min­čių bend­ruo­me­nės nariai pasi­ti­ko gam­tos atbu­di­mo šven­tę ir ato­sto­gas.