ATĖNEI – 3 vieta regioniniame meninio skaitymo konkurse!

SVEIKINAME!

Bai­gian­tis mok­s­lei­vių ato­sto­go­mas, šeš­ta­die­nį, Pane­vė­žy­je vyko meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so regio­ni­nis eta­pas. Jame daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­nė Atėnė Jene­liū­nai­tė (Užėmu­si 1 vie­tą rajo­no kon­kur­se ji iško­vo­jo tei­sę atsto­vau­ti Joniš­kiui kita­me eta­pe). Susi­rin­ko mok­s­lei­viai ir iš Kupiš­kio, Pasva­lio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Kel­mės, Bir­žų, Akme­nės, Šiau­lių, Pane­vė­žio rajo­nų ir Pane­vė­žio mies­to — patys geriau­si skai­to­vai. Atėnė skai­tė ištrau­ką iš Vytau­to V. Lands­ber­gio kny­gos „Ark­lio Domi­ny­ko mei­lė“. Džiau­giuo­si, kad Atėnės pasi­ro­dy­mas ver­ti­ni­mo komi­si­jos buvo paste­bė­tas – skir­ta 3 vie­ta. Buvo įver­tin­ta mer­gai­tės sce­ni­nė lai­ky­se­na, aiš­ki, tai­syk­lin­ga kal­ba, išraiš­kin­gu­mas, geras teks­tas.

Visi daly­viai buvo dos­niai apdo­va­no­ti. Esu dėkin­ga Pane­vė­žio mies­to  Švie­ti­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riui  ir Juo­zo Mil­ti­nio gim­na­zi­jai už šil­tą pri­ėmi­mą, pui­kų orga­ni­za­ci­nį dar­bą ir dova­nas, kurias gavo ir moki­niai, ir moky­to­jai. Sma­gu, kad ir 9–12 kla­sių gru­pė­je Joniš­kiui atsto­va­vu­si Elvi­na iš Žaga­rės gim­na­zi­jos taip pat užėmė 3 vie­tą. Tai­gi mums šįmet gerai sekė­si kon­kur­se, todėl manau, kad  šios moki­nės jau moty­vuo­tos, kitą­met vėl norės daly­vau­ti meni­nio  skai­ty­mo šven­tė­je. Būtent taip vadi­no kon­kur­są ver­ti­ni­mo komi­si­jos pir­mi­nin­kė dr. D. Vai­gauskai­tė. Visa­da sie­kiu, kad ne vie­nas ar du, o dau­giau moki­nių daly­vau­tų mokyk­los meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se. Tai pir­miau­sia yra šven­tė – klau­sy­tis vai­kų aiš­kaus gra­žaus lie­tu­viš­ko žodžio, tai­syk­lin­gos tar­ties, riš­laus teks­to min­ties per­tei­ki­mo, savi­tos meni­nio teks­to inter­pre­ta­ci­jos.

Dar kar­tą svei­ki­nu Atėnę ir lin­kiu sėk­mės būsi­muo­se kon­kur­suo­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė