Aš gimiau Lietuvoj“

Kovo 7 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko „Aš gimiau Lie­tu­voj“ – kul­tū­ri­nė pažin­ti­nė die­na 5–8 kla­sių moki­niams, skir­ta pami­nė­ti Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atsta­ty­mo 28-ąsias meti­nes. Moki­niams vyko įvai­rios veik­los: kiek­vie­na kla­sė sura­du­si infor­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos etno­kul­tū­ri­nius regio­nus, pri­sta­tė kitiems, daly­va­vo prot­mū­šy­je, atli­ko įvai­rias esta­fe­tes. Po veik­lų įvy­ko api­bend­ri­ni­mas, padė­ko­ji­mas už akty­vų moki­nių įsi­trau­ki­mą, dau­giau­siai žino­ju­sios koman­dos apie Lie­tu­vą ir išsa­miau­siai pri­sta­čiu­sios etni­nį regio­ną apdo­va­no­ji­mas. Moki­niai pagi­li­no žinias apie savo gim­tą­jį kraš­tą, pato­bu­li­no vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius.