Apie konkursą „Tramtatulis“

Kari­na Bui­vy­dai­tė 2a kla­sės, moky­to­ja Ire­na Čepin­skai­tė ir 5a kla­sės mer­gai­čių ter­ce­tas, moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė, Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių liau­dies kūry­bos atli­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ vie­ti­nio turo nuga­lė­to­jos, bei zoni­nio turo vyku­sio kovo 27 d. Pane­vė­žy­je daly­vės.

Svei­ki­na­me mer­gai­tes ir jų moky­to­jas.
Kari­nai lin­ki­me sėk­mės Šiau­lių regio­no pasa­ko­rių kon­kur­se „Gegu­tės šėls­mas“, kuris vyks gegu­žės 13 d. Šiau­lių Gegu­žių pro­gim­na­zi­jo­je.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J__2z550EPE[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-AZesthlwgQ[/youtube]