Apdovanojimų lietus nesibaigia…

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė išrink­ta Metų moky­to­ja, direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui Vio­le­ta Zig­man­tie­nė apdo­va­no­ta Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės mero Padė­kos raš­tu, lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė ir pro­gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gė Roma Rim­džiū­tė — Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Padė­kos raš­tu. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja — ČIA KURIAME ATEITĮ !