Antrokų pamokos kitoje aplinkoje

Kas­dien vis labiau ir labiau stip­rė­jan­tis dėme­sys kul­tū­ri­niam sąmo­nin­gu­mui ir raiš­kai ver­čia nuo­lat ieš­ko­ti prie­mo­nių, kaip vai­kus sudo­min­ti įvai­riais kul­tū­ri­niais daly­kais. Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau gali pasi­nau­do­ti Kul­tū­ros paso tei­kia­mo­mis gali­my­bė­mis. Rezul­ta­tas pasi­nau­do­jus — stip­ri­na­mos moki­nių nuo­sta­tos ir įgy­ja­ma nau­ja patir­tis, kuri pra­ver­čia visa­me ugdy­mo pro­ce­se.

Spa­lio 26 die­ną 2b kla­sės moki­niams (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pamo­kos, nau­do­jan­tis Kul­tū­ros pasu, vyko Šiau­liuo­se. Inte­gruo­tą pasau­lio paži­ni­mo ir mate­ma­ti­kos pamo­ką – edu­ka­ci­ją vai­kams vedė moky­to­jos Šiau­lių Išma­nio­jo­je mokyk­lo­je. Vai­kai susi­pa­ži­no su pla­ne­to­mis, vir­tu­aliai išty­ri­nė­jo kos­mo­są ir jo ryšį su Žeme. Sukonst­ra­vo kos­mi­nį robo­tą ir jį „skrai­di­no“. Dar­bas vyko gru­pė­se, pasi­ta­riant ir pade­dant vie­nas kitam. Pamo­kos pabai­go­je vai­kai atli­ko 10 klau­si­mų testą ir gavo pažy­mė­ji­mus. Kadan­gi die­na pasi­tai­kė sau­lė­ta ir labai gra­ži, tai kūno kul­tū­ros pamo­ka vyko prie Talk­šos eže­ro.

Vai­kai grį­žo daug suži­no­ję ir lai­min­gi, nes tą die­ną mokė­si kitaip…