Ant Tavo rankų supasi pasaulis

Gegu­žės 8 die­ną Bal­to­jo­je sina­go­go­je vyko šven­ti­nis kon­cer­tas „Ant Tavo ran­kų supa­si pasau­lis“,  skir­tas Moti­nos die­nai pami­nė­ti. Į šį kon­cer­tą pasvei­kin­ti mamų ir močiu­čių buvo pakvies­ti ir  M. Slan­čiaus­ko 1a ir 3b kla­sių moki­niai. Pra­di­nu­kai  pačius gra­žiau­sius, nuo­šir­džiau­sius  žodžius ir dai­nas sky­rė Joniš­kio Tre­čio­jo amžiaus uni­ver­si­te­to daly­viams.

Džiau­gė­mės, kad turė­jo­me gali­my­bę daly­vau­ti šia­me gra­žia­me ren­gi­ny­je.

Moki­nius paruo­šė moky­to­jos D.Klausienė, L.Pilipavičienė ir E.Žarkauskaitė