Anglų kalbos rajoninė olimpiada

Gegu­žės 3 d. vyko 7–8 kla­sių ang­lų kal­bos rajo­ni­nė olim­pia­da. Daly­va­vo moki­niai iš Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės ir Skaist­gi­rio gim­na­zi­jų, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los. M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją atsto­va­vo Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė 8A (moky­to­ja Simo­na Jacie­nė), Ais­tė Vai­te­kū­nai­tė (moky­to­ja Lai­mu­tė Kurau­skie­nė), Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė 8B, Aida Gai­liū­nai­tė 8B, Alek­sand­ra Vie­čai­tė 7A (moky­to­ja Jolan­ta Šiur­nie­nė). Moki­niai atli­ko klau­sy­mo, skai­ty­mo, kal­bos var­to­ji­mo ir rašy­mo testus bei kal­bė­jo pagal bend­rų­jų prog­ra­mų temas. Susu­ma­vus rezul­ta­tus tre­čią­ją vie­ta rajo­ne užėmė Ais­tė Vai­te­kū­na­tė. Svei­ki­ni­mai!