Akcija „Knygų Kalėdos“

Jau sep­tin­tus metus iš eilės vyks­ta Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ja­ma akci­ja „Kny­gų Kalė­dos“. Mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka taip pat kas­met jun­gia­si prie šios akci­jos ir džiau­gia­si, galė­da­ma papil­dy­ti kny­gų len­ty­nas nau­jo­mis, akci­jos metu dova­no­to­mis kny­go­mis.Ačiū visiems pri­si­jun­gu­siems!

Kvie­čiu apsi­lan­ky­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė