Adventinė edukacija: „Kalėdaičių gamyba. Kūčių tradicijos“

Adven­to metu nau­jai ati­da­ry­ta­me Joniš­kio Para­pi­jos pasto­ra­ci­nia­me cent­re vyko edu­ka­ci­ja, kurią vedė Eucha­ris­ti­nio Jėzaus sese­rų kon­gre­ga­ci­jos vie­nuo­lė sesuo Regi­na Tere­siū­tė iš Šilu­vos. Edu­ka­ci­jo­je daly­va­vo visų Joniš­kio rajo­no mokyk­lų tiky­bos moky­to­jai su savo moki­nu­kų gru­pe­lė­mis. Moki­niai ir moky­to­jai ste­bė­jo ir patys išsi­ke­pė po  Kūčių sta­lo sim­bo­lį — Kalė­dai­tį. Vie­nuo­lė vaiz­džiai pasa­ko­jo ir demonst­ra­vo seno­vi­nį kalė­dai­čių kepi­mo įran­kį. Visi galė­jo jį palies­ti ir išban­dy­ti. Pir­mą­jį Adven­to sek­ma­die­nį visi vai­kų iškep­ti kalė­dai­čiai buvo pašven­tin­ti baž­ny­čio­je. Namo vai­kai par­si­ne­šė sim­bo­li­nę Kūčių sta­lo Plot­ke­lę.