5–8 klasių rajoninė matematikos olimpiada

Kovo 29 die­ną Joniš­kio M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ja orga­ni­za­vo  5–8 kla­sių rajo­ni­nę mate­ma­ti­kos olim­pia­dą. Daly­va­vo net  63 mok­s­lei­viai iš 7 rajo­no mokyk­lų.  Džiau­gia­mės gau­siu būriu moki­nių, atsto­va­vu­sių mūsų mokyk­lą.  Ypa­tin­gai dėko­ja­me pri­zi­nin­kams.

 • 5a  Ores­tui  Voz­bu­tui — I vie­ta
 • 5b  Aud­rin­gai Daš­ke­vi­čiū­tei — III vie­ta
 • 5b  Jonui Savic­kiui
 • 5b  Mil­dai Valan­čiū­tei
 • 6a  Faus­tai Žeb­rauskai­tei — I vie­ta
 • 6a  Simo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei — I vie­ta
 • 6a  Emi­lei Bal­čiū­nai­tei
 • 6b  Pijui Juo­čui
 • 6b  Dovy­dui Pet­ry­lai
 • 7a  Jutai Ado­mai­ty­tei - I vie­ta
 • 7a  Ignui Tau­tvai­šui
 • 8a  Emai Vai­ne­i­ky­tei
 • 8a  Pau­liui Rim­ke­vi­čiui
 • 8b  Andrė­jai Jene­liū­nai­tei
 • 8b  Beat­ri­čei Koz­mia­nai­tei

Svei­ki­na­me daly­vius ir pri­zi­nin­kus, Lina Alek­na­vi­čie­nė  ir Jani­na Dau­pa­rie­nė.