3B klasės sveikinimai mokyklai

Šie metai Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai jubi­lie­ji­niai – mokyk­la šven­čia 40-ies gyva­vi­mo metų sukak­tį. Jei gim­ta­die­nis, tai rei­kia ir dova­nų. Tad jau pir­mą­ją moks­lo metų savai­tę 3B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne kibo į dar­bus. Jie savo ran­ko­mis gami­no aitva­rus – įvai­ria­spal­vius, įvai­rių dydžių, su nuo­šir­džiais palin­kė­ji­mais mokyk­lai. Jų paga­mi­no lygiai 40, kuriais papuo­šė mokyk­los erd­vę, lin­kė­da­mi, kad aitva­rai su stip­ria jėga neš­tų mokyk­lai sėk­mę ir gėrį.

Po kūry­biš­ku­mo ir darbš­tu­mo kupi­nos savai­tės, tre­čio­kai su moky­to­ja ir tėve­liais išsi­ruo­šė į turis­ti­nį žygį, skir­tą mokyk­los jubi­lie­jui pami­nė­ti. Star­ta­vo iš pro­gim­na­zi­jos kie­mo ir drau­ge žygia­vo į Bariū­nų kai­mo par­ką. Trys kilo­met­rai buvo leng­vai įveik­ti ir užte­ko vos pen­kių minu­čių atokvė­pio, kad vai­kai vėl galė­tų šėlio­ti. Par­ke kla­sės drau­gai links­mai lei­do lai­ką žai­di­mų aikš­te­lė­je. Ban­dė susi­drau­gau­ti su vėju – tėve­lių pagal­ba kėlė aitva­rus – tai buvo įdo­mi ir pil­na judė­ji­mo atrak­ci­ja. Išban­dė žai­di­mus su PARAŠIUTU, kurie popu­lia­rūs dau­ge­ly­je pasau­lio šalių. Veik­la su para­šiu­tu užtik­ri­no drau­giš­ką emo­ci­nę aplin­ką, bedruo­me­niš­ku­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo jaus­mą. Kitas, labiau­siai 3B kla­sės mėgs­ta­mas spor­ti­nis žai­di­mas, kvad­ra­tas. Iš gam­ti­nių medžia­gų susi­konst­ra­vę aikš­te­lės ribas, moki­niai sužai­dė ne vie­ną par­ti­ją. Kla­sės šokė­jai tėve­liams suren­gė pasi­ro­dy­mą. Taip visiems buvo sma­gu pabend­rau­ti ir pažais­ti, kad net nepa­ste­bė­jo, jog sau­lė jau vaka­rop. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspū­džių, tėve­liai džiau­gė­si ati­trū­kę nuo kas­die­ni­nių rūpes­čių, vadi­na­si toks lais­va­lai­kis su kla­se – dova­na kiek­vie­nam.

Su gim­ta­die­niu, mūsų mokyk­la!

Rita Bulie­nė,
tre­čio­ko mama