3B klasės floristinis kilimas

Šiau­rės Lie­tu­vos paro­do­je-mugė­je „Agro­Jo­niš­kis 2018“

Rug­sė­jo 29 die­ną Joniš­ky­je šur­mu­lia­vo tra­di­ci­nė Šiau­rės Lie­tu­vos paro­da-mugė „Agro­Jo­niš­kis 2018“. Kas­met tra­di­ciš­kai joje vyks­ta ir flo­ris­ti­nių kili­mų kon­kur­sai, kuriuo­se daly­vau­ja rajo­no ir kitų Lie­tu­vos mokyk­lų, dar­že­lių auk­lė­ti­niai, flo­ris­tai mėgė­jai ir pro­fe­sio­na­lai. Šie­met kon­kur­se Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai atsto­va­vo 3b kla­sės moki­niai, su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne, noriai dar­ba­vo­si ir moki­nių tėve­liai. Kon­kur­so tema „Paslap­tis“.

Tre­čio­kai su moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­ne šeš­ta­die­nį jau ramiai galė­jo ste­bė­ti paro­dos-mugės meni­nę prog­ra­mą, apžiū­rė­ti par­duo­da­mas gėry­bes, nes flo­ris­ti­nis kili­mas „Pagauk vėją“ dar penk­ta­die­nio vaka­rą buvo baig­tas.

Susi­rin­kę gra­žiau­sius, rude­ni­nių gėlių – seren­čių, žie­dus, pri­si­kro­vę kopūs­tų ir kito­kių auga­lų lapų, vijok­lio žabe­lių, sukri­to­me ant kelių kūry­bai. Kas žie­de­lius ska­bė, kas vie­lu­tes lanks­tė, kas pag­rin­dą kili­mo klo­jo, žabe­les pynė, gėlių žie­dus dėlio­jo – būre­liui susi­rin­ku­sių­jų buvo ką veik­ti.

O kokią paslap­tį sukū­rė 3b? Flo­ris­ti­nia­me kili­me „Pagauk vėją“ pavaiz­da­vo­me skrai­dan­tį aitva­rą – tur­būt mes įsi­my­lė­jo­me aitva­rus. Tai jau tre­čias moki­nių pro­jek­tas susi­jęs su aitva­rais (patys gami­no, patys išban­dė aitva­rą pakel­ti). Kodėl aitva­ras? Nes tai inst­ru­men­tas bend­rau­ti su vėju ir nie­ka­da neži­nai, kur nuneš, kur nupūs.

Sma­giau­sia, kad bend­ras kūry­bi­nis dar­bas buvo paste­bė­tas ir Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 3 b kla­sės koman­dai savo gru­pė­je iš aštuo­nių pavy­ko pel­ny­ti II vie­tą. Daly­viams įteik­tas dip­lo­mas su padė­ka ir sal­dus pri­zas.

Rita Bulie­nė,
tre­čio­ko mama