Spe­cia­lią­sias pra­ty­bas moki­niai su spe­cia­lią­ja peda­go­ge Nerin­ga Kai­rie­ne pra­de­da labai įdo­miai. Skai­čiuo­ti ir „rašy­ti“ ima ne tik rašik­liu ar paga­liu­kais, bet šiek tiek kitaip, panau­do­da­mi gam­ti­nes medžia­gas. Pra­ty­bų metu vai­kai dėlio­ja skai­čius, skai­čiuo­ja, deda iš kaš­to­nų ir giliu­kų rai­de­les, ska­čiu­kus. Moki­niai būna labai lai­min­gi, kai gali dirb­ti su natū­ra­lio­mis medžia­go­mis. Taip lavi­na­ma jų ran­kų moto­ri­ka, atmin­tis, tobu­li­na­mi paži­ni­mo pro­ce­sai. Vai­kai grei­čiau įsi­me­na skai­čius ir rai­des, susi­pa­žįs­ta su gam­ti­nė­mis medžia­go­mis.

Pasi­džiau­ki­me rude­niu bei jo gėry­bė­mis😊.