Mažų ir dide­lių pėdų savi­nin­kai kvie­čia­mi išban­dy­ti ir pasi­mė­gau­ti pojū­čių taku, esan­čiu M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos teri­to­ri­jo­je, prie supynių.
Nuo­šir­džiai dėko­ja­me rėmė­jams UAB “Vai­do medis” ir UAB “Skaist­gi­rio skal­da”, Ievai Rudy­tei-Vaišvi­lei, moki­niams, parū­pi­nu­siems gam­ti­nės medžiagos.