Šie­met, minint Gedu­lo ir vil­ties die­ną, M. Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­jos 5–6 kl. moki­niai su lie­tu­vių k., isto­ri­jos, dai­lės, tech­no­lo­gi­jų moky­to­jais pri­si­jun­gė prie pilie­ti­nės iniciatyvos
„Vil­ties aitvaras“.