4A kla­sės moki­niai per lie­tu­vių kal­bos pamo­kas susi­pa­žįs­ta su lie­tu­vių lite­ra­tū­ros auto­riais: Mar­ty­nu Mažvy­du, Kri­sti­jo­nu Done­lai­čiu ir Anta­nu Bara­naus­ku. Moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė sugal­vo­jo žais­min­giau pažvelg­ti į Anta­no Bara­naus­ko kūri­nį „Anykš­čių šile­lis“ ir su moki­niais nup­ie­šė įvai­riau­sių iliust­ra­ci­jų bei sukū­rė fil­mu­ką.