Kvie­čia­me vir­tu­aliai pasi­vaikš­čio­ti po mūsų pro­gim­na­zi­jos muzie­jų. Čia gra­žiai susė­dę pro lan­gus dai­ro­si Atmin­tis, Lai­kas ir Ver­ty­bės.