Vasa­rio 10 d. buvo pagerb­ti paty­rę sėk­mę mok­s­le moki­niai. Jie pir­mą­jį pus­me­tį bai­gė aukš­tes­niai­siais lygiais (pra­di­nė­se kla­sė­se) arba labai gerai (5–8 kla­sė­se). Vai­kams buvo įteik­tos padė­kos. Kiek­vie­no lau­kė sal­di staig­me­na.