Vakar pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si sava­no­ris, skau­tas, keliau­to­jas, šiau­lie­tis isto­ri­jos moky­to­jas Ser­ge­jus Sta­pon­kus. Susi­ti­ki­me su sep­tin­tų ir aštun­tų kla­sių moki­niais jis drą­si­no jau­ni­mą siek­ti savo sva­jo­nių, išmė­gin­ti sava­no­rys­tę ir visa­da tikė­ti, kad gali daug dau­giau, nei kar­tais pačiam atro­do.