Res­pub­li­ki­nė­je moki­nių ir moky­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džių tobu­li­ni­mas: kelio­nių įspū­džiai“ sėk­min­gai suda­ly­va­vo ir ang­liš­kai savo pro­jek­tus pri­sta­tė 5a kl. mok. S. Luko­šiū­nai­tė, 5b kl. mok. G. Natrai­tė, S. Tama­šauskai­tė, S. Vei­ka­lai­tė, E. Vil­ma­nai­tė, 6a kl. mok. E. Pau­li­kai­tė, L. Kup­či­kai­tė (mokyt. J. Šiur­nie­nė), 7a kl. mok. A. Buč­ny­tė (mokyt. S. Jacie­nė), rusiš­kai — 7b kl. mok. A. Kar­bau­s­ky­tė (mokyt. J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė), lie­tu­viš­kai — 6b kl. mok. A. Buly­tė, A. Danie­lė (mokyt. A. Jonai­tie­nė).

Daly­vės ugdė­si vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius, plė­to­jo­si savi­raiš­ką, papa­sa­ko­jo savo ir išgir­do kitų bend­ra­am­žių kelio­nių įspū­džius.