Svei­ki­na­me, didžiuo­ja­mės, džiau­gia­mės ir palai­ko­me 3a moki­nu­kę Ami­lę Api­ny­tę, pate­ku­sią į Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių dai­nų kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ res­pub­li­ki­nę atran­ką. Lau­kia fil­ma­vi­mas Vil­niu­je. Lin­ki­me ir toliau siek­ti savo sva­jo­nės!