Kar­na­va­lo metu „Lai­ko malū­nas“ malū­ni­nin­kas mal­da­mas lai­ką pra­dė­jo dary­ti tvar­ką ir jam nuėjus pely­tės nuta­rė pažais­ti su lai­ko malū­no spar­nais. Kas nuti­ko — pui­kiai mato­si nuo­trau­ko­se.
O pra­di­nių kla­sių moki­nius malū­no spar­nai nuskrai­di­no į Šiau­lių dra­mos teat­rą, kur žiū­rė­jo spek­tak­lį „Dide­lė lie­tu­viš­ka pasa­ka“. Ten suti­ko ir Kalė­dų sene­lį. Par­skri­dę džiau­gė­si vie­ni kitais kla­sė­se.
Po ren­gi­nio visa mokyk­los bend­ruo­me­nė gro­žė­jo­si ugnies šou.