Lap­kri­čio 29 d. mūsų mokyk­los 6b kla­sės mok­s­lei­vės Aus­tė­ja Buly­tė, Goda Kir­šanskai­tė, Mija Pau­lauskai­tė, Klė­ja Karūž­nai­tė ir Vik­to­ri­ja Gikniū­tė daly­va­vo Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je vyku­sia­me dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos fes­ti­va­ly­je „Nukri­tu­sių lapų melo­di­jos. Mer­gi­nos, vado­vau­ja­mos muzi­kos moky­to­jos Vir­gi­ni­jos Puč­ku­vie­nės, paruo­šė dvi dai­nas – „Euro­pos vidu­ry“ ir „Būta­sis daž­ni­nis ruduo“.