3b kla­sės moki­niai lap­kri­čio pra­džio­je para­šė Kalė­dų Sene­liams laiš­kus į Vokie­ti­ją, Kana­dą ir Suo­mi­ją. Koks džiaugs­mas aplan­kė šian­dien, sulau­kus pir­mo­jo atsa­ky­mo iš Vokie­ti­jos!!! Laiš­kas ang­lų kal­ba. Tad per­skai­ty­ti padė­jo moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė. Džiaugs­mo iki Mėnu­lio ir atgal.… Nuo­sta­bus tas lau­ki­mo jaus­mas!!!”