Kau­ne vyko vai­kų dau­gia­ko­vės tau­rės var­žy­bos. Sėk­min­gai daly­va­vo mokyk­los spor­ti­nin­kai. Arman­das Tama­šaus­kas 60m b/b nubė­go per 10,78s, į aukš­tį per­šo­ko 1,60m, 3kg rutu­lį nustū­mė 11,86m,į tolį nušo­ko 4,31m, 800m įvei­kė per 2min 44s ir surin­ko 2168 taš­kus bei tapo var­žy­bų nuga­lė­to­ju. Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustū­mė 10,24m, į tolį nušo­ko 4,35m, į aukš­tį per­šo­ko 1,40m surin­ko 1701 taš­ko ir iško­vo­jo ant­rą vie­tą. Danie­lius Ste­po­nai­tis — šeš­ta vie­ta 1636 taš­kai. Asme­ni­nis rezul­ta­tas šuo­lis į tolį — 4.61 m. Susu­ma­vus visų eta­pų taš­kus Lie­tu­vos tau­rės lai­mė­to­ju tapo Arman­das Tama­šaus­kas (4246 t.). Apdo­va­no­tas 2019m tau­re ir pini­gi­niu pri­zu. Ant­rą­ją vie­tą iško­vo­jo Ores­tas Voz­bu­tas (3451t.), tre­čią­ją vie­tą Danie­lius Ste­po­nai­tis (3356t.).