ŠVIETIMO ĮSTAIGOS TOLIAU DIRBS NUOTOLINIU BŪDU

Epi­de­mio­lo­gi­nei situ­aci­jai Joniš­kio rajo­ne nege­rėjant, apsi­spręs­ta dar bent savai­tę neat­nau­jin­ti ugdy­mo pro­ce­so įpras­tu būdu. Tad nuo lap­kri­čio 9 d. iki­mo­kyk­li­nių, prieš­mo­kyk­li­nių, bend­ro­jo ir nefor­ma­lio­jo ugdy­mo įstai­gų ugdy­ti­niai toliau moky­sis nuo­to­li­niu būdu. Jei­gu nėra gali­my­bės nefor­ma­lio­jo ugdy­mo veik­lų vyk­dy­ti nuo­to­li­niu būdu, jos lai­ki­nai stab­do­mos, kol situ­aci­ja page­rės ir vėl bus gali­ma orga­ni­zuo­ti užsi­ėmi­mus įpras­tu būdu. Skai­ty­ti toliau…