PATIKSLINTA INFORMACIJA!

Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos direk­to­riaus įsa­ky­mu Nr. A‑978 Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je 1–8 kla­sių moki­niams nuo 2020-10-22 iki 2020-11-09 įve­da­mas infek­ci­jų pli­ti­mą ribo­jan­tis režimas.

Dėl to spa­lio 22, 23 die­no­mis, moki­nių ugdy­mas orga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu asin­ch­ro­ni­niu būdu.
Nuo 2020.10.26 iki 2020.11.02 – moki­nių rudens atostogos.
Nuo 2020.11.03 iki 2020.11.06 – moki­nių ugdy­mas orga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu būdu.

Ligos ir moti­nys­tės socia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me numa­ty­tais atve­jais kreip­ki­tės į SODRĄ dėl ligos išmo­kos sky­ri­mo. Dėl elekt­ro­ni­nio nedar­bin­gu­mo pažy­mė­ji­mo išda­vi­mo – į šei­mos gydytoją.