Projektas „STEM on BOARD

2019–2020 moks­lo metais Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 3B  (4B) kla­sės moki­niai, kar­tu su moky­to­jo­mis Jolan­ta Bytau­tie­ne ir Asta Radžvi­lie­ne,  vyk­dė etwi­ning pro­jek­tą „STEM on BOARD“.  Pro­jek­to part­ne­riai – Graiki­jos, Tur­ki­jos ir Mol­do­vos moksleiviai.

Spa­lio pra­džio­je mus pasie­kė džiu­gios nau­jie­nos, kad pro­jek­tas įver­tin­tas koky­bės žen­kle­liu. Nespė­jo­me mok­s­lei­viams įteik­ti pažy­mė­ji­mų (būti­nai džiaug­si­mės visi kar­tu po karan­ti­no). Ir neti­kė­tai dar vie­nas pui­kus pro­jek­to ver­ti­ni­mas — mokyk­la buvo apdo­va­no­ta Euro­pos Koky­bės žen­kle­liu už pui­kią eTwin­ning pro­jek­to “STEM ON BOARD” veik­lą. Tai reiš­kia, kad moki­nių, moky­to­jų ir mokyk­los veik­la buvo pri­pa­žin­ta aukš­čiau­sia­me euro­pi­nia­me lyg­me­ny­je. Pro­jek­tas bus eks­po­nuo­ja­mas spe­cia­lia­me Euro­pos por­ta­lo pus­la­py­je adre­su www.etwinning.net.