Burnos higiena

Dan­tų ėduo­nis — vie­na labiau­siai  papli­tu­sių vai­kų ir paaug­lių bur­nos ligų. Didžiau­sias sie­kis — išlai­ky­ti svei­kus vai­kų dan­tis, išug­dy­ti gerus bur­nos higie­nos bei mity­bos įpro­čius, maži­nan­čius ėduo­nies išsi­vys­ty­mo galimybę.
Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras orga­ni­zuo­ja paskai­tas Joniš­kio rajo­no mokyk­lo­se apie bur­nos higie­ną, kurias veda bur­nos higie­nis­tė — Sona­ta Kvyk­lie­nė.
Tokia paskai­ta spa­lio 20 die­ną  buvo skai­to­ma Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je,  4 kla­sių moki­niams. Vai­kai pasi­kar­to­jo, kaip rei­kia valy­tis dan­tis, kad nesu­si­da­ry­tų apna­šos, kokia turi būti mity­ba, sie­kiant išlai­ky­ti gerą dan­tų būklę.
Vai­kai dan­tu­kus išsi­va­lė apna­šas nuda­žan­čia dan­tų pasta. Pašvie­tus tam tik­ra lem­pu­te, jei­gu nepa­kan­ka­mai gerai išva­ly­ti dan­tų pavir­šiai, mato­si užsi­li­kę apna­šos, kurios gali būti dan­tų ėduo­nies ar dan­te­nų užde­gi­mo prie­žas­ti­mi. Gavę dova­nų dan­tų šepe­tu­kus, pasi­sė­mę žinių, visi  vie­nin­gai paža­dė­jo dan­tu­kus valy­ti taisyklingai.
Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė.