Piešinių paroda „Simetrija matematikoje“

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je spa­lio mėn. pra­džio­je vei­kė 8b kla­sės moki­nių pie­ši­nių paro­da „Simet­ri­ja mate­ma­ti­ko­je“. Jau­nie­ji meni­nin­kai „išsklei­dė“ gėlės žie­dą, pri­tai­kę simet­ri­jos meto­dą, panau­do­jo siū­lo ir akva­re­lės tech­ni­ką, išga­vo nuo­sta­bius pie­ši­nius. Kvie­čia­me pasi­žval­gy­ti čia!
Paro­dą paren­gė mate­ma­ti­kos vyr. moky­to­ja Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė

4a klasės mokinių išvyka M. Slančiausko keliais

4a kla­sės moki­niai kar­tu su moky­to­ja I. Kati­nie­ne aplan­kė Mato Slan­čiaus­ko muzie­jų. Moki­niai susi­pa­ži­no su muzie­jaus eks­po­na­tais. Vai­ku­čių dėme­sį ypač patrau­kė žirk­lės, kurias nau­do­jo pats siu­vė­jas Matas Slan­čiaus­kas. Edu­ka­ci­nė pamo­ka „Molis mano ran­ko­se“ vyko Rei­bi­nių kai­mo Ama­tų cent­re. Ten mūsų lau­kė Sau­ly­tės mamy­tė. Ji pavai­ši­no mus arba­ta ir sal­du­my­nais. Moki­niai, sušil­dę ran­ku­tė­se molį, nulip­dė įvai­riau­sių dar­be­lių.

Rude­niš­ko­mis spal­vo­mis gėrė­jo­mės apsi­lan­kę ant Uoly­no kal­vos. Ste­bė­jo­me, kaip suda­ry­ta dolo­mi­ti­nė ato­dan­ga, žaidė­me žai­di­mus, gro­žė­jo­mės esan­čio­mis medžio skulp­tū­ro­mis.

Grį­žo­me į mokyk­lą įgi­ję isto­ri­nių ir prak­ti­nių žinių.