Integruotos patyriminio ugdymo pamokos

Inte­gruo­tos paty­ri­mi­nio ugdy­mo pamo­kos kito­se erd­vė­se sutei­kia  moki­niams dau­giau gali­my­bių pažin­ti gam­tos pasau­lį. Pamo­kos 3 B kla­sės moki­niams vyko Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro paro­dų salė­je, mies­to par­ke, mokyk­los lau­ko kla­sė­je, Uoly­no kal­ne Skaist­gi­ry­je, vais­ta­žo­lių ūky­je.

Krikštynos!

Penk­ta­die­nį mokyk­los teri­to­ri­jo­je vyko Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės šauk­ti­nių moko­mo­sios pra­ty­bos. Visi daly­va­vę šauk­ti­niai pra­ty­bų įšū­kius šau­niai įvei­kė ir tapo Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės kariū­nais! Šau­nuo­liai aštun­to­kai suor­ga­ni­za­vę penk­to­kų krikš­ty­nas, pade­monst­ra­vę pui­kius išra­din­gu­mo, orga­ni­zuo­tu­mo, susi­klau­sy­mo, koman­di­nio dar­bo įgū­džius! Šau­nuo­liai penk­to­kai, neiš­si­gan­dę rude­niš­ko lie­taus ir sma­giai, entu­zias­tin­gai atli­kę visas jiems pareng­tas užduo­tis! Didžiau­sias pagy­ri­mas Pao­lai — viso šio ren­gi­nio „varik­liu­kui“!

Spe­cia­lią­sias pra­ty­bas moki­niai su spe­cia­lią­ja peda­go­ge Nerin­ga Kai­rie­ne pra­de­da labai įdo­miai. Skai­čiuo­ti ir „rašy­ti“ ima ne tik rašik­liu ar paga­liu­kais, bet šiek tiek kitaip, panau­do­da­mi gam­ti­nes medžia­gas. Pra­ty­bų metu vai­kai dėlio­ja skai­čius, skai­čiuo­ja, deda iš kaš­to­nų ir giliu­kų rai­de­les, ska­čiu­kus. Moki­niai būna labai lai­min­gi, kai gali dirb­ti su natū­ra­lio­mis medžia­go­mis. Taip lavi­na­ma jų ran­kų moto­ri­ka, atmin­tis, tobu­li­na­mi paži­ni­mo pro­ce­sai. Vai­kai grei­čiau įsi­me­na skai­čius ir rai­des, susi­pa­žįs­ta su gam­ti­nė­mis medžia­go­mis.

Pasi­džiau­ki­me rude­niu bei jo gėry­bė­mis😊.