Spalis — mokyklų bibliotekų mėnuo

Skai­ty­mas, tiek čia dir­ban­tiems, tiek besi­mo­kan­tiems (taip pat ir tėve­liams) — dalis jų gyve­ni­mo filo­so­fi­jos. Šįkart kvie­čia­me skai­ty­ti kitaip ir kito­kias kny­gas. Mokyk­los archy­vas tur­tin­gas seno­mis, ypa­tin­go­mis kny­go­mis. Bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na Svy­tie­nė jas surin­ko ir paren­gė eks­po­zi­ci­ją. Ver­ta pažiū­rė­ti, sau­giai pavar­ty­ti ir viso­kiau­sių raš­to įdo­my­bių suži­no­ti.