Tyrėjų naktis 2020 m.

Tyrė­jų nak­tis - tai viso­je Euro­po­je vyks­tan­tis vie­šas ren­gi­nys, ska­ti­nan­tis domė­ji­mą­si moks­li­nin­ko pro­fe­si­ja.

Jau dešimt­me­tį Mato Slan­čiaus­ko moky­to­jai kvie­čia į Tyrė­jų nak­tis susi­pa­žin­ti su moks­li­niais tyri­mais, pro­jek­tais, eks­per­i­men­tais, išra­di­mais. Šiais metais moky­to­jai – Jani­na Dau­pa­rie­nė, Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė, Tomas Jan­kaus­kas, Asta Radžvi­lie­nė, Inga Misiu­vie­nė, kar­tu su 5–8 kla­sių moki­niais,  mata­vo žings­niais mokyk­los pasta­tus, atli­ko skai­čia­vi­mus, ieš­ko­jo gam­to­je simet­ri­jos, jun­gė elekt­ros gran­di­nę, žen­gė moks­li­nin­ko žings­niais, lygi­no auga­li­nes ląs­te­les, apskai­čia­vo maši­nų grei­tį, žinias išban­dė prot­mū­šy­je. Tokia veik­la moki­niams buvo ne tik įdo­mi, bet ir nau­din­ga. Sma­gu, kad kiek­vie­nas – nuo mažo iki dide­lio –atran­da vis nau­jus atra­di­mus.