Skaitydami mes pakeisime pasaulį !

Tokiu šūkiu star­ta­vo 2 A kla­sės moki­niai į vasa­rą baig­da­mi pir­mą kla­sę. Moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė pakvie­tė vai­kus daly­vau­ti Lie­tu­vos bib­lio­te­kų orga­ni­zuo­ja­mo­se var­žy­tu­vė­se „Skai­ty­mo iššū­kis“, kurio metu rei­kė­jo per­skai­ty­ti pen­kias kny­gas pagal orga­ni­za­to­rių pateik­tas užduo­tis (www.vasarasuknyga.lt). Geriau­siai pasi­ro­dė Jokū­bas Cici­nas, kuris iššū­ky­je daly­va­vo kar­tu su mamy­te Esme­ral­da Cici­nie­ne bei abu buvo apdo­va­no­ti sėk­min­gai įvei­kę visas užduo­tis.

Moky­to­ja džiau­gia­si, kad koky­biš­kos lite­ra­tū­ros skai­ty­mas lavi­na vai­kų mąs­ty­mą, vaiz­duo­tę, ugdo pasa­ko­ji­mo įgū­džius bei gebė­ji­mą aiš­kiai ir be klai­dų reikš­ti min­tis žodžiu ir raš­tu.

Pirmoji pagalba”

Įvy­kus nelai­mei, žmo­gaus išgy­ve­na­mu­mas pri­klau­so ne tik nuo suža­lo­ji­mų sun­ku­mo, bet ir nuo suteik­tos pagal­bos. Lai­ku suteik­ta pir­mo­ji pagal­ba nuken­tė­ju­sia­jam pade­da išgy­ven­ti, paleng­vi­na nelai­mės pada­ri­nius. Pir­miau­sia šalia nuken­tė­ju­sio­jo atsi­du­ria ne medi­kai, o nelai­mės vie­to­je esan­tys žmo­nės — suau­gu­sie­ji, vai­kai. Todėl labai svar­bu nuo pat mažens vai­kus moky­ti suteik­ti pir­mą­ją pagal­bą, šias žinias nuo­lat gilin­ti ir atnau­jin­ti.
Spa­lio 6 die­ną, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, 2 a ir 2 b kla­sės moki­niams vyko pamo­kė­lės, kaip suteik­ti pir­mą­ją pagal­bą sau, drau­gui ar kitam, šalia esan­čiam žmo­gui. Vai­kai pasi­mo­kė, ką rei­kia dary­ti, kai žmo­gus susi­žei­džia tam tik­rą kūno dalį, apsi­pi­la karš­tu van­de­niu, pasp­rings­ta, išmo­ko, kaip sustab­dy­ti krau­ja­vi­mą iš nosies. Kiek­vie­nas norin­tis, kla­sės drau­gams dėjo tvars­čius ant mena­mų ar tik­rų žaiz­de­lių. Šau­nuo­liai ant­ro­kai!
Pir­mos pagal­bos sub­ti­ly­bių moki­no Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė.