Tarp­tau­ti­nę moky­to­jų die­ną pro­gim­na­zi­jos moky­to­jai rin­ko­si į Mate­ušo reabi­li­ta­ci­jos cent­rą, nes dar ryte jiems buvo nusta­ty­ta Ner­vid 20 dia­g­no­zė, kurią išda­vė padaž­nė­jęs pul­sas. Džiu­gu, kad relak­sa­ci­jos tera­pi­jos kur­sas padė­jo įveik­ti ligos simp­to­mus.

Spa­lio 5‑ąją žin­gei­džių­jų 5a kla­sės moki­nių lau­kė neti­kė­tas siur­pri­zas — mate­ma­ti­kos moky­to­ja Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė juos pasvei­ki­no ang­liš­kai ir patei­kė ang­lų kal­ba paruoš­tas natū­ra­lių­jų skai­čių sudė­ties, atim­ties, dau­gy­bos ir daly­bos užduo­tis. Penk­to­kai daly­va­vo inte­gruo­to­je ang­lų kal­bos ir mate­ma­ti­kos pamo­ko­je. Per ang­lų kal­bos pamo­ką, kar­tu su moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­ne, moki­niai kar­to­jo mate­ma­ti­nių ter­mi­nų žody­ną, kurį pri­tai­kė mate­ma­ti­kos pamo­ko­je. Inte­gruo­tos pamo­kos- pui­ki gali­my­be atskleis­ti ne tik vai­kų, bet ir moky­to­jų kūry­biš­ku­mą. Penk­to­kai pamo­ka liko paten­kin­ti, todėl tokių pamo­kų suta­rė­me turė­ti ir atei­ty­je.

Moky­to­jų die­nos pro­ga pro­gim­na­zi­jos peda­go­gus aplan­kė rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius, vice­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė, admi­nist­ra­ci­jos direk­to­riaus pava­duo­to­jas Aiva­ras Rud­nic­kas ir mero pata­rė­ja Inga Kar­bau­skie­nė. Sve­čiai palin­kė­jo ištver­mės, sutelk­tu­mo ir Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės Mero padė­kos raš­tu už akty­vų infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mą ugdy­mo pro­ce­se, ini­cia­ty­vu­mą, pui­kią moko­mų­jų daly­kų inte­g­ra­ci­ją, šiuo­lai­kiš­ką gam­ta­moks­lį ugdy­mą apdo­va­no­jo pro­gim­na­zi­jos fizi­kos moky­to­ją meto­di­nin­kę Astą Radžvi­lie­nę. Svei­ki­na­me!