Spalis – Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo

Spa­lis yra Tarp­tau­ti­nis mokyk­lų bib­lio­te­kų mėnuo — kas­me­ti­nė mokyk­lų bib­lio­te­kų šven­tė visa­me pasau­ly­je. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na Svy­tie­nė kvie­čia visus pami­nė­ti šį mėne­sį drau­gau­jant su kny­ga.

Šių metų tema — „Skai­ty­mas – vie­nas iš kelių į svei­ka­tą ir gero­vę“, tad kvie­čia­me susi­mąs­ty­ti apie kny­gų skai­ty­mo, bei geros svei­ka­tos ir savi­jau­tos ryšį. Tegul šių metų spa­lis atne­ša daug infor­ma­ci­nių atra­di­mų, kūry­biš­kų suma­ny­mų, bei glau­dų moki­nių ir bib­lio­te­kos bend­ra­dar­bia­vi­mą.