Solidarumo bėgimas 2020

Pra­ei­tą savai­tę M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko akci­ja „Soli­da­ru­mo bėgi­mas“, kurią orga­ni­zuo­ja visuo­me­ni­nė orga­ni­za­ci­ja „Gel­bė­kit vai­kus“. Šios akci­jos tiks­las – ugdy­ti vai­kų socia­li­nę atsa­ko­my­bę, sąmo­nin­gu­mą ir soli­da­ru­mą. Akci­jos metu daly­va­vo 1–8 kla­sių moki­niai su auk­lė­to­jo­mis, moky­to­jai, admi­nist­ra­ci­ja ir mokyk­los direk­to­rė. Visi kar­tu įvei­kė 1035 soli­da­ru­mo ratus mokyk­los sta­dio­ne (263,9 km). Buvo paau­ko­ta 293,58 eurai, kurie per­ves­ti į orga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ sąskai­tą. Šios lėšos skir­tos Lie­tu­vos vai­kams, augan­tiems sun­ku­mų pati­rian­čio­se šei­mo­se, bei nuo kari­nio konf­lik­to nuken­tė­ju­sių Ukrai­nos teri­to­ri­jų pabė­gu­siems vai­kams, ypač mer­gai­tėms, kurios dėl visų nera­mu­mų šaly­je pati­ria ypa­tin­gai daug pavo­jų. Dėko­ja­me pri­si­di­dė­jus prie akci­jos orga­ni­za­vi­mo pra­di­nių kla­sių moky­to­joms, 5–8 kla­sių vado­vams, fizi­nio ugdy­mo moky­to­jai. Sako­me ačiū moki­niams bei moki­nių tėve­liams.