Tyrėjų naktys

Tyrė­jų nak­tis (angl. Rese­ar­chers’ night) — tai viso­je Euro­po­je vyks­tan­tis vie­šas ren­gi­nys, ska­ti­nan­tis domė­ji­mą­si moks­li­nin­ko pro­fe­si­ja. 5a ir 5b kla­sės moki­niai pro­jek­te „Mate­ma­ti­ka per­i­met­re“ daly­va­vo gru­pė­se. Mata­vo savo žings­niais mokyk­los pasta­tus. Atli­ko skai­čia­vi­mus, pasi­ma­ta­vę savo žings­nį cen­ti­met­rais, panau­do­ję žinias iš „matai ir mata­vi­mai“, cen­ti­met­rus paver­tė met­rais ir suži­no­jo koks mokyk­lų pasta­tų per­i­met­ras met­rais.
Mate­ma­ti­kos moky­to­jos Kri­s­ti­na ir Jani­na

Žagarės dvaro takais

Šian­dien M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se „Žaga­rės dva­ro takais“. Visi daly­va­vu­sie­ji pasi­puo­šė meda­liais, o 8 pri­zi­nin­kai gra­žio­mis tau­rė­mis ir Žaga­rės regio­ni­nio par­ko dova­no­mis. Pra­di­nių kla­sių mer­gai­čių gru­pė­je 1 km bėgi­me čem­pio­ne tapo ket­vir­to­kė Jus­tė Jacai­tė, ant­ra buvo ant­ro­kė Eve­li­na Gruz­dy­tė, o tre­čia — ket­vir­to­kė Jana Kots. Ber­niu­kų gru­pė­je ant­rą vie­tą užėmė ket­vir­to­kas Ado­lis Buraus­kas. 5–8 kla­sių gru­pė 2 km bėgi­me ant­rą vie­tą lai­mė­jo sep­tin­to­kė Vik­to­ri­ja Gikniū­tė, tre­čia buvo penk­to­kė Kami­lė Traš­kauskai­tė. Ber­niu­kų gru­pė­je tre­čią vie­tą lai­mė­jo aštun­to­kas Danie­lius Ste­po­nai­tis. 9–12 kla­sių gru­pė­je 2 km bėgo aštun­to­kė Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir užėmė tre­čią vie­tą. Svei­ki­na­me visus daly­va­vu­sius moki­nius ir jų moky­to­ją!