Merginų futbolo varžybos

Ket­vir­ta­die­nį mokyk­los sta­dio­ne buvo sužais­tos drau­giš­kos M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los mer­gi­nų futbo­lo var­žy­bos. Prie dabar besi­mo­kan­čių mokyk­lo­je Ramū­nės Gai­liū­nai­tės, Urtės Kin­de­ry­tės, Gre­tos Vili­mai­tės, Smil­tės Sat­kauskai­tės, Karo­li­nos Vili­mai­tės, Gus­tės Gai­liū­nai­tės į koman­dą pri­si­jun­gė buvu­sios slan­čiau­skie­tės Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė ir Airi­da Česo­ny­tė. Lai­mė­jo drau­gys­tė. Var­žy­bų aki­mir­kos.